Жданова Олена Григорівна
Жданова Олена Григорівна

Доцент кафедри автоматизованих систем обробки інформації та управління Національного технічного університету України “Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського”.

У 1984 р. закінчила Київський політехнічний інститут з відзнакою за спеціальністю “Автоматизовані системи управління”.
З 1985 по 1988 навчалася в аспірантурі КПІ на кафедрі АСОІУ.
У 1988 р. захистила кандидатську дисертацію за спеціальністю 05.13.06 “Автоматизовані системи управління та прогресивні інформаційні технології” та почала працювати на кафедрі.
У 2002 р. присвоєно  наукове звання доцента.
Галузь наукових інтересів – дослідження операцій, моделювання систем, теорія розкладів.
Автор близько 30 наукових праць, двох навчальних посібників, однієї монографії та близько двадцяти методичних розробок за різними дисціплінами.

Основні навчальні дисципліни, які викладає:

“Математичні методи дослідження операцій”
“Сучасні методи розв’язання задач дискретного програмування”
“Теорія розкладів”

Сторінка викладача в системі “Інтелект”

  Підготовка підручників, посібників за останні 5 років:

 1. Методичні вказівки до самостійної роботи студентів та виконання розрахункової роботи. Для студентів спеціальності “Інформаційні управляючі системи та технології” – “КПІ”, 2007.
 2. Задача інтерполяції. Чисельне диференціювання та інтегрування: Методичні вказівки до самостійної роботи та виконання розрахункової роботи з дисципліни „Чисельні методи” – К., НТУУ “КПІ”, 2007.
 3. Динамічне програмування: Методичні вказівки до самостійної роботи та виконання модульної контрольної роботи з дисципліни „Математичні методи дослідження операцій” – К.: ІВЦ ”Видавництво «Політехніка»”, 2008.
 4. Ітераційні методи розв’язання рівнянь та систем.  Методичні вказівки до самостійної роботи з дисципліни „Числові методи” – К.: ІВЦ ”Видавництво «Політехніка»”, 2009.
 5. Методи розв’язання диференційних рівнянь з частинними похідними та інтегральних рівнянь. Методичні вказівки до самостійної роботи студентів з дисципліни «Додаткові розділи числових методів» – К.: ІВЦ ”Видавництво «Політехніка»”, 2010.
 6. Жданова О.Г.  Навчально-методичний комплект «Лінійне програмування»  для вищих навчальних закладів першого та другого рівня акредитації ( Електронний посібник з грифом МОН України), 2010.
 7. Жданова О.Г. Навчально-методичний комплект «Практикум з лінійного програмування» для вищих навчальних закладів першого та другого рівня акредитації (Електронний посібник з грифом МОН України), 2010.

 Основні наукові публікації за останні 5 років

Статті

 1. Павлов О.А., Жданова О.Г., Сперкач М.О. Задача составления допустимого расписания с максимально поздним моментом запуска выполнения идентичными параллельными приборами работ с общим директивным сроком / О.А. Павлов, М.О. Сперкач, О.Г. Жданова // Вісник НТУУ “КПІ”. Серія «Інформатика, управління та обчислювальна техніка». – К.: “ВЕК+”, 2014. – №61 – С.93-102.

Режим доступу: http://issuu.com/sperhicalhorse/docs/issue-61?e=15813463/11675163

 1. Павлов О.А., Жданова О.Г., Сперкач М.О. Задача складання розкладу виконання завдань паралельними приладами з метою мінімізації максимуму відхилення від директивного терміну моментів завершення приладами усіх завдань / О.А. Павлов, М.О. Сперкач, О.Г. Жданова // Математичне та комп’ютерне моделювання. Серія «Технічні науки». – Кам’янець-Подільський.:Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2014. – Вип. 10. – с. 148 – 158.
 2. Павлов О.А., Жданова О.Г., Місюра О.Б., Сперкач М.О. Поліноміальна складова ПДС-алгоритму розв’язання однієї задачі теорії розкладів // Технологічний аудит та резерви виробництва. – Х.: 2013. – №6/3 (14). – С.47–51.

Тези

 1. Жданова О. Г. Множина перестановок завдань як складова ПДС-алгоритму розв’язання однієї задачі теорії розкладів [Текст] / О. Г. Жданова, М. О. Сперкач // «Актуальні проблеми гуманітарних та природничих наук» (м. Одеса, 03-04 квітня 2015 р.). — Херсон : Видавничий дім “Гельветика”, 2015.
 2. Павлов О.А., Сперкач М.О. Ознаки оптимальності для складання розкладу виконання завдань паралельними пристроями з метою мінімізації максимуму відхилення від директивного терміну моментів завершення пристроями усіх завдань / О.А. Павлов, М.О. Сперкач, О.Г. Жданова // Матеріали Міжнародної науково-технічної конференції «Сучасні методи, інформаційне, програмне та технічне забезпечення систем управління організаційно-технічними та технологічними комплексами», 27 листопада 2014 р. [Електронний ресурс] – К: НУХТ, 2014 р. – С. 76-78 — Режим доступу: http://nuft.edu.ua/page/view/konferentsii
 3. Сперкач М.О., Жданова О.Г. Задача визначення максимального пізнього моменту початку виконання завдань із спільним жорстким директивним терміном паралельними приладами різної продуктивності / М.О. Сперкач, О.Г. Жданова // Матеріали дев’ятої міжнародної науково-практичної конференції «Математичне та імітаційне моделювання систем МОДС 2014». – м. Чернігів.: ЧДІЕУ, Київ-Жукин, 23-27 червня 2014 р. – с. 108 – 112.
 4. Сперкач М.О., Жданова О.Г. Задача визначення максимально пізнього моменту початку виконання в допустимому розкладі завдань із спільним директивним терміном паралельними приладами з різною продуктивністю / М.О. Сперкач, О.Г. Жданова // Матеріали доповідей міжнародної науково-практичної конференції «Актуальні проблеми економіки та управління сучасної України» (м.Ужгород, 16-17 травня 2014 р.) / За. заг. ред.: М.М. Палінчак, В.П. Приходько – Ужгород: Видавничий дім «Гельветика», 2014. – с. 291 – 293.
 5. Павлов О.А., Жданова О.Г., Сперкач М.О. Складання розкладу виконання завдань паралельними приладами з метою мінімізації максимуму відхилення від директивного терміну моментів завершення приладами усіх завдань / О.А. Павлов, М.О. Сперкач, О.Г. Жданова // Матеріали 21-ї міжнародної конференції з автоматичного управління «Автоматика-2014» (м.Київ, 23-27 вересня 2014 р.) – КЧернігів.: Вид-во НТУУ «КПІ» ВПІ ВПК «Політехніка», 2014. – с. 212 – 214.