Задірака Валерій Костянтинович

Народився 12 листопада 1941 року у м. Красноярську.

У 1963 році закінчив Київський державний університет ім. Т.Г. Шевченка, спеціальність – математик-обчислювач.

У 1968 році захистив кандидатську дисертацію на тему “Некоторые приложения теории аппроксимации к решению задач автоматического управления” за спеціальністю “обчислювальна математика”.

У 1981 році захистив докторську дисертацію на тему “Оптимизация вычисления преобразования Фурье” за спеціальністю “обчислювальна математика”.

З 1963 року працює в Інституті кібернетики ім. В.М. Глушкова НАН України; з 1992 року – завідувач відділом.

Доктор фізико-математичних наук (1982 р.)
Професор (1992 р.)

Ëàóðåàò ïðå쳿 ³ì. Â.Ì. Ãëóøêîâà (2003 ð.)
×ëåí-êîðåñïîíäåíò ÍÀÍ Óêðà¿íè (2006 ð.)
Ëàóðåàò äåðæàâíî¿ ïðå쳿 â ãàëóç³ íàóêè ³ òåõí³êè (2009 ð.)
Академік НАН України за спеціальністю: комп’ютерні технології та інформаційна безпека, дата обрання: 06.03.2015

Сфера наукових інтересів:

 •  обчислювальна математика;
 •  теорія інтегралів Фур’є;
 •  цифрова обробка сигналів;
 •  інформаційна безпека.

Дисципліни, які читаються у філії кафедри:

 •     методи алгоритмізації неперервних виробничих процесів;
 •    методи захисту інформації;
 •    оптимальні методи цифрової обробки сигналів.

Можливі напрямки досліджень для магістрів філії:

 •     комп’ютерна арифметика багаторозрядних чисел;

Публікації за останні 5 років:

 • Задірака В.К., Кудін А.М., Людвиченко В.О., Олексюк О.С. Комп’ютерні технології криптографічного захисту інформації на спеціальних цифрових носіях: Навчальний посібник. Київ-Тернопіль: Підручники і посібники, 2007. – 272 с.
 • Шевчук Б.М., Задірака В.К., Гнатів Л.О., Фраєр С.В. Технологія багатофункціональної обробки і передачі інформації в моніторингових мережах. Наукове видання. К., Наук. думка, 2010. – 370 с.
 • Олексюк О.С., Задірака В.К., Штабалюк П.І., Бучковська Я.Г. Фінансовий менеджмент: інформаційне забезпечення. Наукове видання. – Тернопіль: Підручники і посібники, 2008. – 168 с.
 • Сергієнко І.В., Задірака В.К., Литвин О.М., Мельнікова С.С., Нечуйвітер О.П. Оптимальні алгоритми обчислення інтегралів від швидкоосцилюючих функцій та їх застосування. Т.1, Т.2. Наукове видання, Київ, Наук. думка, 2011. – 830 с.
 • Задирака В.К., Мельникова С.С., Луц Л.В. Об использовании резервов оптимизации вычислений для улучшения качества вычисления интегралов от быстроосцилирующих функций // Кибернетика и системный анализ, №4, 2011, С. 125–145.
 • Задирака В.К., Кудин А.М. Анализ стойкости криптографических и стеганографических систем на основе общей теории оптимальных алгоритмов, Journal of Qafgaz University, N30, 2010, С. 49–58. (http://journal.qu.edu.az)
 • Кошкина Н.В., Задирака В.К. Спектральные методы решения задач компьютерной стеганографии // Проблемы управления и информатики, №4, 2011, С. 132–151.