1. Спеціальність 126 Інформаційні системи та технології

  Освітня програма: Інформаційні управляючі системи та технології

Освітня програма “Інформаційні управляючі системи та технології” спрямована на підготовку фахівців зі створення і супроводу інформаційних управляючих систем (ІУС) – систем, які служать для підготовки і надання управлінської, фінансової, виробничої або аналітичної інформації, необхідної для прийняття управлінських рішень і контролю їх виконання в підприємництві та бізнесі.

ІУС, як клас інформаційних систем (ІС), на відміну від виробничих ІС (інтегрованих автоматизованих систем управління технологічними процесами, робототехнічних систем та інших), є бізнес-системами, що автоматизують завдання організаційного управління і бізнес-процеси в організаціях різних форм власності з метою підвищення ефективності їх діяльності, використовуючи сучасні методи, засоби і технології.

В контексті функціонально-організаційної класифікації, різновидами таких систем є управлінські інформаційні системи (Manager Information System, MIS або Information Management System, IMS), які здійснюють збір, обробку та надання необхідної інформації керівникам різних рівнів з метою планування і управління корпоративними функціональними процесами компаній; системи планування ресурсів підприємства (Enterprise Resource Planning System, ERP-системи), які автоматизують облік матеріальних, людських, фінансових ресурсів компаній, а також надають можливість управління основними (виробничими) процесами цих компаній; системи підтримки прийняття рішень (Decision Support System, DSS), які служать для виконання об’єктивного аналізу предметної області при прийнятті рішень в складних умовах.

Характерною особливістю ІУС є необхідність обробки великих обсягів різноманітних даних – будь то магазини зі своїми системами логістики, або аудиторські фірми з системами бухгалтерського обліку і звітності, або вертикально інтегровані холдингові компанії, в яких необхідно планувати і контролювати безліч бізнес-процесів і виконувати безліч управлінських функцій. Специфікою таких даних є не тільки великий обсяг і різноманітність (неоднорідність форматів представлення, неструктурованість), а й їх регулярне швидке оновлення та мінливість (потоки даних можуть мати піки і спади, сезонність, періодичність). Для обробки таких даних в процесі прийняття управлінських рішень потрібне застосування сучасних інформаційних технологій (ІТ), зокрема, технологій Big Data, які грунтуються на використанні потужного математичного апарату: інтелектуального аналізу даних (Data Mining), методів імітаційного моделювання, методів оптимізації, методів статистичного аналізу, машинного навчання (Machine Learning), штучних нейронних мереж та інших методів і технік. Тому значну частину навчального плану даної освітньої програми складають дисципліни математичного блоку:

 • Методи та засоби обробки великих даних,
 • Аналіз даних в ІУС,
 • Інформаційні технології підтримки прийняття рішень,
 • Ймовірністні моделі та статистичне оцінювання в ІУС,
 • Теорія систем і системного аналізу,
 • Дослідження операцій в ІУС,
 • Технології машинного навчання,
 • Математична економіка та моделі прийняття рішень в ІУС,
 • Методи та системи штучного інтелекту та інші.

В контексті структурної організації будь-яка ІУС є апаратно-програмною платформою, базовими компонентами якої є системно-технічна інфраструктура (обчислювальне обладнання, системи зберігання даних і т. ін.) та програмне забезпечення, яке визначає ІУС в цілому. Багато сучасних ІУС є відкритими системами, тому актуальною є також задача їх інтеграції з суміжними і зовнішніми системами. Тому значна увага при підготовці фахівців даної освітньої програми приділяється формуванню у них компетенцій з інженерії програмного забезпечення (визначення вимог до системи, проектування її структури, конструювання (програмування), тестування створеного програмного забезпечення, його інтеграція з іншими системами в рамках ІУС), а також вивченню мов програмування (Python, С/C++, C#, Java) та сучасних стеків програмних технологій (.NET, Java, Node.JS). Дані компетенції закріплюються такими дисциплінами навчального плану, як

 • Інженерія програмного забезпечення,
 • Програмування,
 • Теорія алгоритмів,
 • Основи розробки програмного забезпечення на платформі .NET / Java / Node.JS,
 • Технології розробки WEB-застосувань на платформі . NET / Java / Node.JS,
 • Технології створення програмних продуктів для мобільних платформ,
 • Розподілені системи та паралельні обчислення та інші.

Системно-технічна складова підготовки за даною освітньою програмою включає вивчення архітектури комп’ютерів, мікропроцесорних систем, комп’ютерних мереж, технологій інтернету речей (IoT) тощо.

При підготовці за даною освітньою програмою велика увага приділяється розвитку практичних навичок роботи, що дозволить випускнику включитися в робочий процес без додаткового навчання. Забезпечення гарантованого рівня технологічної підготовки студентів відповідно до потреб ІТ-галузі досягається шляхом проведення ряду навчальних занять на базі спеціалізованих навчально-практичних центрів, які організовані на кафедрі АСОІУ.

Зокрема, на базі кафедри діє спільний з корпорацією IT-Enterprise – одним із лідерів ринку IT-рішень для середніх і великих підприємств, навчально-практичний центр в якому студенти мають змогу знайомитися з практичними підходами до реалізації сучасних ІУС та технологій прийняття управлінських рішень на прикладі продуктів і кейсів даної компанії.

Також на кафедрі функціонує навчально-практичний центр IT-технологій компанії EPAM, де студенти отримують поглиблену підготовку по основним стекам технологій розробки програмного забезпечення (Microsoft.NET, Java, Node.JS) у відповідності із навчальними програмами тренінгового центру даної компанії.

На базі цих центрів проводяться не тільки заняття згідно навчального плану, а й спеціалізовані майстер-класи, семінари-тренінги, гостьові лекції успішних людей, що працюють в ІТ-сфері.

Загалом, програма підготовки за освітньою програмою «Інформаційні управляючі системи і технології» націлена на придбання студентами навичок і вміння розробляти комплексні інженерні рішення зі створення, впровадження та якісного супроводження інформаційно-управляючих систем різного профілю, включаючи використання інформаційної логістики і інформаційного аудиту, різних інтелектуальних систем і сучасних інформаційних технологій, а також розробляти інформаційні технології в різних областях і видах виробничої і комерційної діяльності, транспортних системах, державному та регіональному управлінні, науці, освіті, медицині, соціальній діяльності, включаючи проектування і використання фундаментальних і прикладних інформаційних технологій та розробку засобів їх реалізації.

Завдяки інтегрованій різносторонній підготовці, бакалаври, які закінчили дану освітню програму, можуть працювати розробниками ІУС у різних сферах діяльності людини, у тому числі інтелектуальних ІУС (Intelligent Systems Developer). архітекторами ІС, ERP-програмістами. ERP-консультантами, системними аналітиками, бізнес-аналітиками (фахівцями з бізнес-процесів), аналітиками даних (Data Analyst), фахівцями з аналізу великих даних (Big Data Analyst), фахівцями з інтелектуальної обробки даних (Data Mining Specialist), фахівцями з хмарних обчислень (Cloud Engineer), а також розробниками програмного забезпечення (Software Developer), архітекторами програмного забезпечення (Software Аrchitect), спеціалістами з тестування програмного забезпечення (QA), розробниками і адміністраторами баз даних, DevOps-інженерами тощо.

Спеціальність 121 Інженерія програмного забезпечення

Освітня програма: Інженерія програмного забезпечення інформаційно-управляючих систем

Освітня програма «Інженерія програмного забезпечення інформаційно-управляючих систем» спрямована на підготовку фахівців з розробки програмного забезпечення для інформаційних управляючих систем (ІУС) різного призначення з використанням сучасних підходів та технологій проектування.

ІУС, як клас інформаційних систем (ІС), на відміну від виробничих ІС (інтегрованих автоматизованих систем управління технологічними процесами та інших), є бізнес-системами, що автоматизують завдання організаційного управління і бізнес-процеси в організаціях різних форм власності з метою підвищення ефективності їх діяльності. Тому такі системи є достатньо розповсюдженими в ІТ-індустрії – будь то магазини зі своїми системами логістики, або аудиторські фірми з системами бухгалтерського обліку і звітності, або вертикально інтегровані холдингові компанії, в яких необхідно планувати і контролювати безліч бізнес-процесів і виконувати безліч управлінських функцій.

Хоча, в контексті структурної організації, будь-яка ІУС є апаратно-програмною платформою, однак, саме програмне забезпечення визначає її в цілому. При цьому багато сучасних ІУС є відкритими системами, тому актуальною є задача їх інтеграції з суміжними і зовнішніми системами. Відповідно, зміст діяльності випускників освітньої програми «Інженерія програмного забезпечення інформаційно-управляючих систем» полягає в реалізації всіх етапів життєвого циклу створення програмного забезпечення ІУС: від бізнес-аналізу області діяльності, визначення вимог до програмної системи, її моделювання та проектування архітектури до розробки кінцевого програмного продукту, його тестування, розгортання та супроводу, виходячи із інженерних засад та використовуючи методи і засоби аналізу, проектування, конструювання програм, без знання яких неможливе грамотне створення високоякісного програмного забезпечення.

Під час навчання студенти опановують різні технологічні підходи до інженерії програмного забезпечення, оволодівають сучасними технологіями бізнес-аналізу, методологіями, інструментаріями проектування, розроблення та впровадження програмного забезпечення ІУС в контексті різних мов програмування (Python, С/C++, C #, Java), вивчають операційні системи, сучасні програмні платформи та стеки програмних технологій (.NET, Java, Node.JS).

На ринку праці затребувані програмісти, які вміють працювати в команді, які володіють інструментами колективної розробки програмного забезпечення. У зв’язку з цим у програмі підготовки за даною освітньою програмою передбачені дисципліни, що забезпечують отримання відповідних компетенцій, зокрема, Групова динаміка і комунікації, Управління ІТ-проектами та інші.

Враховуючи, що ІУС, як правило, призначені для обробки великих обсягів різнорідної інформації (управлінської, фінансової, виробничої, аналітичної), необхідної для прийняття управлінських рішень, для обробки таких даних потрібне застосування сучасних інформаційних технологій, зокрема, технологій Big Data, які грунтуються на використанні потужного математичного апарату: інтелектуального аналізу даних (Data Mining), методів імітаційного моделювання, методів оптимізації, методів статистичного аналізу, машинного навчання (Machine Learning) та інших методів і технік. Тому значну частину навчального плану даної освітньої програми складають дисципліни математичного блоку, призначені для вивчення методів і засобів обробки і аналізу даних, зокрема, Аналіз даних в ІУС, Інформаційні технології підтримки прийняття рішень, Дослідження операцій в ІУС, Методи та засоби обробки великих даних, Технології машинного навчання та інші.

Саме глибока та багатогранна математична підготовка, яка забезпечує достатньо високий рівень конкурентоспроможності на ринку праці, і вирізняє випускників освітньої програми «Інженерія програмного забезпечення інформаційно-управляючих систем» серед випускників інших освітніх програм спеціальності «Інженерія програмного забезпечення».

Незважаючи на те, що основним змістом діяльності випускника даної освітньої програми є розробка програмного забезпечення, тим не менш він повинен знати комп’ютерне обладнання, системну інфраструктуру тощо. Тому програма підготовки за даною освітньою програмою включає також вивчення архітектури комп’ютерів, комп’ютерних мереж, технологій інтернету речей (IoT), Cloud –технологій тощо.

При підготовці за освітньою програмою «Інженерія програмного забезпечення інформаційно-управляючих систем» велика увага приділяється розвитку практичних навичок роботи, що дозволить випускнику включитися в робочий процес без додаткового навчання. Забезпечення гарантованого рівня технологічної підготовки студентів відповідно до потреб ІТ-галузі досягається шляхом проведення ряду навчальних занять на базі спеціалізованих навчально-практичних центрів, які організовані на кафедрі АСОІУ.

Зокрема, на кафедрі функціонує навчально-практичний центр IT-технологій компанії EPAM, де студенти отримують поглиблену підготовку по основним стекам технологій розробки програмного забезпечення (Microsoft.NET, Java, Node.JS) у відповідності із навчальними програмами тренінгового центру даної компанії.

Також на базі кафедри діє спільний з корпорацією IT-Enterprise – одним із лідерів ринку IT-рішень для середніх і великих підприємств, навчально-практичний центр в якому студенти мають змогу знайомитися з практичними підходами до реалізації сучасних ІУС та технологій прийняття управлінських рішень на прикладі продуктів і кейсів даної компанії.

На базі цих центрів проводяться не тільки заняття згідно навчального плану, а й спеціалізовані майстер-класи, семінари-тренінги, гостьові лекції успішних людей, що працюють в ІТ-сфері.

Завдяки інтегрованій різносторонній підготовці, бакалаври, які закінчили дану освітню програму, можуть працювати розробниками програмного забезпечення (Software Developer), архітекторами програмного забезпечення (Software Аrchitect), менеджерами проектів (Project Manager), спеціалістами з тестування програмного забезпечення (QA), а також розробниками ІУС у різних сферах діяльності людини, архітекторами ІС, ERP-програмістами. ERP-консультантами, системними аналітиками, бізнес-аналітиками (фахівцями з бізнес-процесів), аналітиками даних (Data Analyst), фахівцями з аналізу великих даних (Big Data Analyst), фахівцями з інтелектуальної обробки даних (Data Mining Specialist), фахівцями з хмарних обчислень (Cloud Engineer), розробниками і адміністраторами баз даних, DevOps-інженерами тощо.

Сферами їх професійної діяльності є індустрія створення різноманітних інформаційних управляючих систем, замовного програмування і програмного аутсорсингу.

Переваги навчання на нашій кафедрі

Випускники кафедри працюють у всесвітньо відомих компаніях:

Магістерська підготовка

Магістранти кафедри мають можливість пройти повний курс навчання у філії кафедри при Інституті Кібернетики ім. В.М. Глушкова Національної академії наук України. Навчання забезпечують провідні вчені України в галузі інформатики.

Подвійний диплом

На кафедрі спільно з провідними університетами світу, а саме: Merseburg University of Applied Sciences (Німеччина), Universite de le’Mans (Франція) працює програма «Подвійний диплом».

Ми навчаємо найпопулярнішим технологіям!