Стеценко Інна Вячеславівна
Стеценко Інна Вячеславівна

Професор кафедри інформатики та програмної інженерії Національного технічного університету України “Київський політехнічний інститут ім. Ігоря Сікорського”. Працює у Київському політехнічному інституті з 2016 р.

У 1988 році закінчила механіко-математичний факультет Московського державного університету ім. М.В.Ломоносова, а в 1991 році  – аспірантуру відділення механіки цього університету.

У 2003 році захистила кандидатську дисертацію, а в 2004 році отримала вчене звання доцента кафедри комп’ютерних технологій.

У 2013 році захистила докторську дисертацію зі спеціальності 05.13.06 – інформаційні технології. Тема дисертації «Петрі-об’єктне моделювання систем».

Галузь наукових інтересів – технології моделювання складних систем, паралельні обчислення, стохастичні мережі Петрі.

Працює над розробкою засобів візуального програмування Петрі-об’єктних моделей, у тому числі візуального програмування моделей окремих предметних галузей: транспортних систем, розподілених обчислювальних систем.

 

Автор 86 наукових праць, серед яких 1 монографія, 1 навчальний посібник, 2 патенти. Найбільш важливі роботи:

 1. Stetsenko I.V. Petri-Object Simulation: SoftwarePackage and Complexity / I.Stetsenko, V.Dorosh, A.Dyfuchyn // Proceedings of the 8th IEEE International Conference on Intelligent Data Acquisition and Advanced Computing Systems: Technology and Applications (IDAACS’2015). – Warsaw (Poland), 2015. – P. 381-385.
 2. Stetsenko I.V. State Equations of Stochastic Timed Petri Nets with Informational Relations // Cybernetics and systems analysis Volume 48, Number 5(2012), 784-797.

 

Офіційний опонент 3 кандидатській дисертацій зі спеціальності 05.13.06. Член спеціалізованої вченої ради Д 26.001.51 Київського національного університету ім. Тараса Шевченка.

Викладає на кафедрі дисципліни: 

“Паралельні та розподілені обчислення», «Моделювання систем»

Основні наукові публікаціїї за останні 5 років

 1. Stetsenko I.V. Simulation of Multithreaded Algorithms Using Petri-Object  Models / I.V.Stetsenko, O. Dyfuchyna // In: Hu Z., Petoukhov S., Dychka I., He M. (eds) Advances in Computer Science for Engineering and Education. ICCSEEA 2018. Advances in Intelligent Systems and Computing, vol 754. – Springer, Cham.  – P.391-401.https://www.springerprofessional.de/en/simulation-of-multithreaded-algorithms-using-petri-object-models/15757454
 2. Stetsenko I.V. Parallel Algorithm for Petri Object Simulation / I.V. Stetsenko // Cybernetics and Systems Analysis. — 2017. — Volume 53, Issue 4. — P. 605–614.
 3. Stetsenko I.V. Petri-Object Simulation: Software Package and Complexity / I.Stetsenko, V.Dorosh, A.Dyfuchyn // Proceeding soft he 8th IEEEhttps://link.springer.com/article/10.1007/s10559-017-9963-1
 4. International Conference on Intelligent Data Acquisition and Advanced Computing Systems: Technology and Applications (IDAACS’2015). – Warsaw (Poland), 2015. – P. 381-385. Режим доступу: http://ieeexplore.ieee.org/document/7340762/
 5. Stetsenko I.V. State Equations of Stochastic Timed Petri Nets with Informational Relations // Cybernetics and Systems Analysis. Volume 48, Number 5(2012), 784-797.Режим доступу:http://link.springer.com/article/10.1007%2Fs10559-012-9457-0
 6. Методи аналізу та моделювання безпеки розподілених інформаційних систем / В.В.Литвинов, В.В.Казимир, І.В.Стеценко та ін.: за заг. ред..проф. С.М.Шкарлета. – Чернігів: Черніг. нац.. технолог. ун-т, 2017. – 206с.
 7. Стеценко І.В. Дослідження дискретно-подійних систем з використанням технології Петрі-об’єктного моделювання // Управляющиесистемы и машины. – Киев, 2014. – №5 (253). – С.77-85.http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?I21DBN=LINK&P21DBN=UJRN&Z21ID=&S21REF=10&S21CNR=20&S21STN=1&S21FMT=ASP_meta&C21COM=S&2_S21P03=FILA=&2_S21STR=USM_2014_5_11
 8. Литвинов В.В. Управління розподіленими ресурсами грід-системи / І.В. Стеценко, В.В. Литвинов // Математичні машини і системи. – Київ, 2012. – №2. – С.3-12.http://dspace.nbuv.gov.ua/handle/123456789/83505
 9. Стеценко І.В. Петрі-об’єктна модель системи управління транспортним рухом / І.В. Стеценко // Вісник НТУУ «КПІ». Інформатика, управління та обчислювальна техніка: Зб. наук. пр. – К.: ВЕК+, 2012. – №54. – С.116-125.http://www.it-visnyk.kpi.ua/wp-content/uploads/2012/08/54_19.pdf
 1. Литвинов В.В. Моделювання поширення кібератак в розподіленій інформаційній системі / В.В.Литвинов, І.В.Стеценко // Математичне та імітаційне моделювання систем. МОДС 2018: тези допові-дей Тринадцятої міжна-родної науково-практичної конференції (м. Київ – с. Жукін, 25 червня – 29 червня 2018 р.) / М-во осв. і наук. України, Нац. Акад. наук України, Академія технологічних наук України, Інженерна ака-демія України та ін. – Чернігів: ЧНТУ, 2018 – С.202-205.