Сперкач Майя Олегівна
Сперкач Майя Олегівна

Доцент кафедри інформатики та програмної інженерії Національного технічного університету України “Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського”.

У 2006 році закінчила НТУУ «КПІ» за спеціальністю «Інформаційні управляючі системи та технології».

У 2010 році закінчила Державний вищий навчальний заклад «Університет менеджменту освіти» за спеціальністю «Педагогіка вищої школи». У 2016 році закінчила аспірантуру та захистила кандидатську дисертацію і отримала науковий ступінь кандидата технічних наук.

Викладає на кафедрі наступні дисципліни:

“Технологія створення програмних продуктів”
“Аналіз вимог до програмного забезпечення”

Сторінка викладача в системі “Інтелект”

 

Основні наукові публікаціїї за останні 5 років

Статті

 1. Павлов О.А., Жданова О.Г., Сперкач М.О. Задача составления допустимого расписания с максимально поздним моментом запуска выполнения идентичными параллельными приборами работ с общим директивным сроком / О.А. Павлов, М.О. Сперкач, О.Г. Жданова // Вісник НТУУ “КПІ”. Серія «Інформатика, управління та обчислювальна техніка». – К.: “ВЕК+”, 2014. – №61 – С.93-102.

Режим доступу: http://issuu.com/sperhicalhorse/docs/issue-61?e=15813463/11675163

 1. Павлов О.А., Жданова О.Г., Сперкач М.О. Задача складання розкладу виконання завдань паралельними приладами з метою мінімізації максимуму відхилення від директивного терміну моментів завершення приладами усіх завдань / О.А. Павлов, М.О. Сперкач, О.Г. Жданова // Математичне та комп’ютерне моделювання. Серія «Технічні науки». – Кам’янець-Подільський.:Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2014. – Вип. 10. – с. 148 – 158.
 2. Павлов О.А., Жданова О.Г., Місюра О.Б., Сперкач М.О. Поліноміальна складова ПДС-алгоритму розв’язання однієї задачі теорії розкладів // Технологічний аудит та резерви виробництва. – Х.: 2013. – №6/3 (14). – С.47–51.
 3. Павлов А.А., Мисюра Е.Б., Лисецкий Т.Н., Сперкач М.О., Халус Е.А. Четырехуровневая модель планирования, принятия решений и оперативного управления в сетевых системах с ограниченными ресурсами // Вісник НТУУ “КПІ”. Серія «Інформатика, управління та обчислювальна техніка». – К.: “ВЕК+”, 2013. – №58 – 13 с.

Режим доступу: http://issuu.com/itvisnyk/docs/issue_58?e=2675409/6522242

 1. Павлов А.А., Сперкач М.О., Халус Е.А. Субоптимальный полиномиальный алгоритм решения одного класса многоэтапных сетевых задач календарного планирования // Вісник НТУУ “КПІ”. Серія «Інформатика, управління та обчислювальна техніка». – К.: “ВЕК+”, 2012. – №57.– С. 51–55

Режим доступу:http://it-visnyk.kpi.ua/?page_id=1883&lang=ru

 1. Павлов А.А., Мисюра Е.Б., Сперкач М.О. Исследование свойств задачи календарного планирования выполнения заданий с общим директивным сроком параллельными приборами по разным критериям оптимальности // Вісник НТУУ “КПІ”. Серія «Інформатика, управління та обчислювальна техніка». – К.: “ВЕК+”, 2012. – №57.– С. 15–17.

Режим доступу:http://it-visnyk.kpi.ua/?page_id=1883&lang=ru

 1. Павлов А.А., Мисюра Е.Б., Халус Е.А., Сперкач М.О., Аракелян Г.А. Результирующая формализация первого уровня трехуровневой модели оперативного планирования и принятия решений по критерию минимизации суммарного опережения директивных сроков // Вісник НТУУ “КПІ”. Серія «Інформатика, управління та обчислювальна техніка». – К.: “ВЕК+”, 2012. – №56.– С. 56–57.

Режим доступу: http://it-visnyk.kpi.ua/?page_id=1881&lang=ru

Тези доповідей

 1. Жданова О. Г. Множина перестановок завдань як складова ПДС-алгоритму розв’язання однієї задачі теорії розкладів [Текст] / О. Г. Жданова, М. О. Сперкач // «Актуальні проблеми гуманітарних та природничих наук» (м. Одеса, 03-04 квітня 2015 р.). — Херсон : Видавничий дім “Гельветика”, 2015.
 2. Павлов О.А., Сперкач М.О. Ознаки оптимальності для складання розкладу виконання завдань паралельними пристроями з метою мінімізації максимуму відхилення від директивного терміну моментів завершення пристроями усіх завдань / О.А. Павлов, М.О. Сперкач, О.Г. Жданова // Матеріали Міжнародної науково-технічної конференції «Сучасні методи, інформаційне, програмне та технічне забезпечення систем управління організаційно-технічними та технологічними комплексами», 27 листопада 2014 р. [Електронний ресурс] – К: НУХТ, 2014 р. – С. 76-78 — Режим доступу: http://nuft.edu.ua/page/view/konferentsii
 3. Сперкач М.О., Жданова О.Г. Задача визначення максимального пізнього моменту початку виконання завдань із спільним жорстким директивним терміном паралельними приладами різної продуктивності / М.О. Сперкач, О.Г. Жданова // Матеріали дев’ятої міжнародної науково-практичної конференції «Математичне та імітаційне моделювання систем МОДС 2014». – м. Чернігів.: ЧДІЕУ, Київ-Жукин, 23-27 червня 2014 р. – с. 108 – 112.
 4. Сперкач М.О., Жданова О.Г. Задача визначення максимально пізнього моменту початку виконання в допустимому розкладі завдань із спільним директивним терміном паралельними приладами з різною продуктивністю / М.О. Сперкач, О.Г. Жданова // Матеріали доповідей міжнародної науково-практичної конференції «Актуальні проблеми економіки та управління сучасної України» (м.Ужгород, 16-17 травня 2014 р.) / За. заг. ред.: М.М. Палінчак, В.П. Приходько – Ужгород: Видавничий дім «Гельветика», 2014. – с. 291 – 293.
 5. Сперкач М.О., Новак К.М. Застосування бджолиного алгоритму для розвязання задачі складання розкладу виконання завдань паралельними ідентичними приладами / М.О. Сперкач, К.М. Новак // Матеріали доповідей міжнародної науково-практичної конференції «Актуальні проблеми економіки та управління сучасної України» (м.Ужгород, 16-17 травня 2014 р.) / За. заг. ред.: М.М. Палінчак, В.П. Приходько – Ужгород: Видавничий дім «Гельветика», 2014. – с. 312 – 316.
 6. Павлов О.А., Жданова О.Г., Сперкач М.О. Складання розкладу виконання завдань паралельними приладами з метою мінімізації максимуму відхилення від директивного терміну моментів завершення приладами усіх завдань / О.А. Павлов, М.О. Сперкач, О.Г. Жданова // Матеріали 21-ї міжнародної конференції з автоматичного управління «Автоматика-2014» (м.Київ, 23-27 вересня 2014 р.) – КЧернігів.: Вид-во НТУУ «КПІ» ВПІ ВПК «Політехніка», 2014. – с. 212 – 214.