Павлов Олександр Анатолійович
Павлов Олександр Анатолійович

Заслужений діяч науки та техніки України, академік академії наук вищої школи України, доктор технічних наук, професор,  завідувач кафедри автоматизованих систем обробки інформації і управління Національного технічного університету України “Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського”, лауреат премії ім.В.М.Глушкова НАН України в галузі інформатики, директор Науково-дослідного інституту інформаційних процесів,   член експертної ради державної акредитаційної комісії Міністерства освіти і науки України, лауреат Державної преміїї України в галузі науки і техніки.

Робочий телефон, приймальня: (044) 236-96-51 

Народився в 1944 р.
У 1967 закінчив Київський політехнічний інститут.
У 1970 р. захистив кандидатську, а в 1977 р. – докторську дисертації за спеціальністю 05.13.06 “Автоматизовані системи управління та прогресивні інформаційні технології”.
З 1974 р. – доцент кафедри технічної кібернетики, з 1979 р. – професор кафедри автоматизованих систем управління, (з 1994 р. – автоматизованих систем обробки інформації та управління), з 1981 р. – завідуючий цієї кафедри, з 1995 р. – декан факультету інформатики та обчислювальної техніки.

Галузь наукових інтересів – теорія стійкості нелінійних динамічних детермінованих та стохастичних систем управління; математичні методи дослідження операцій (отримані нові наукові результати в галузі лінійного програмування, лінійного цілочисельного програмування); важковирішувані комбінаторні задачі (створено новий науковий напрям для ефективного точного вирішення широкого класу відомих важковирішувані комбінаторних задач оптимізації та розпізнавання); методологія проектування інтегрованих АСУ, моделі та методи планування та управління дрібносерійним виробництвом в умовах ринку; досліджена і обгрунтована можливість застосування розроблених моделей та алгоритмів при плануванні в складних організаційних системах в інших прикладних областях, зокрема: планування виробництва “на замовлення”,планування функціонування робочого цеху, узгоджене планування виробництва по виготовленню партій, планування та управління складними проектами.

Викладає на кафедрі дисципліни:

“Теорія ймовірності та математична статистика”

“Статистичні методи, теорія потоків подій”

“Математична економіка”

Під керівництвом Павлова Олександра Анатолійовича захищено 6 докторських та 38 кандидатських дисертацій.   Автор більше 320 наукових праць, у тому числі 14 монографій. Основні із них:

 1. “Алгоритмическое обеспечение сложных систем управления” (1989);
 2. “Линейные модели в нелинейных системах управления” (1982);
 3. “Конструктивные полиномиальные алгоритмы решения индивидуальных задач из класса NP” (1993, у співаторстві),
 4. “Информационные технологии и автоматизация в управлении” (2002, у співаторстві),
  “ПДС-алгоритми для важкорозв’язуваних комбінаторних задач.Теорія та методологія розробки” (1998, у співаторстві).

Основні наукові публікації за останні 5 років

 1. Павлов А.А., Мисюра Е.Б., Лисецкий Т.Н., Сперкач М.О., Халус Е.А. Четырехуровневая модель планирования, принятия решений и оперативного управления в сетевых системах с ограниченными ресурсами. – Вісник НТУУ “КПІ”. Інформатика, управління та обчислювальна техніка: Зб. наук.пр. – К.: “ВЕК+”, 2013. – №58. 24-28 с.
 2. Павлов А.А., Мисюра Е.Б.,Лисецкий Т.Н. Составление расписания выполнения независимых заданий идентичными параллельными приборами, моменты запуска которых меньше общего директивного срока. – Вісник НТУУ “КПІ”. Інформатика, управління та обчислювальна техніка: Зб. наук.пр. – К.: “ВЕК+”, 2013. – №58. – 11-23 с.
 3. Павлов А.А. Признаки оптимальности допустимых решений труднорешаемых задач комбинаторной оптимизации.
  – Вісник НТУУ “КПІ”. Інформатика, управління та обчислювальна техніка: Зб. наук.пр. – К.: “ВЕК+”, 2013. – №59. –  4-13 с.
 4. Павлов А.А., Мисюра Е.Б. Минимизация суммарного запаздывания при выполнении независимых заданий с общим директивным сроком идентичными параллельными приборами, моменты запуска которых произвольны. – Вісник НТУУ “КПІ”. Інформатика, управління та обчислювальна техніка: Зб. наук.пр. – К.: “ВЕК+”, 2013. – №59. –  28-34 с.
 5. Лисецький Т.Н. Информационные  технологии  в  четырехуровневой  модели планирования,  принятия  решений  и  оперативного  управления  в  сетевых  системах  с ограниченными ресурсами [Текст] / Т.Н. Лисецький, О.В. Мельников // Автоматика-2014: матеріали 21-ї міжнародної конференції з автоматичного управління, присвяченої 100-річчю з дня народження академіка НАНУ О.І.Кухтенка, 23–27 вересня 2014 р., м. Київ: тези доповіді. – К.: Вид-во НТУУ «КПІ» ВПІ ВПК «Політехніка», 2014. – 323 с. – С. 204-205.
 6. Павлов А.А. ПДС-алгоритм минимизации суммарного опережения и запаздывания при выполнении работ одним прибором, если момент запуска прибора фиксированный [Текст] / А.А. Павлов, Е.Б. Мисюра // Автоматика-2014: матеріали 21-ї міжнародної конференції з автоматичного управління, присвяченої 100-річчю з дня народження академіка НАНУ О.І.Кухтенка, 23–27 вересня 2014 р., м. Київ: тези доповіді. – К.: Вид-во НТУУ «КПІ» ВПІ ВПК «Політехніка», 2014. – 323 с. – С. 210-211.
 7. Павлов О.А. Складання розкладу виконання завдань паралельними приладами з метою мінімізації максимуму відхилення від директивного терміну моментів завершення приладами усіх завдань [Текст] / О.А. Павлов, О.Г. Жданова, М.О. Сперкач // Автоматика-2014: матеріали 21-ї міжнародної конференції з автоматичного управління, присвяченої 100-річчю з дня народження академіка НАНУ О.І.Кухтенка, 23–27 вересня 2014 р., м. Київ: тези доповіді. – К.: Вид-во НТУУ «КПІ» ВПІ ВПК «Політехніка», 2014. – 323 с. – С. 212-213.
 8. Павлов О.А. Складання розкладу виконання завдань на одному приладі з метою мінімізації сумарного випередження та знаходження максимального пізнього моменту початку виконання завдань в допустимому розкладі [Текст] / О.А. Павлов, О.Б. Місюра, О.А. Халус // Автоматика-2014: матеріали 21-ї міжнародної конференції з автоматичного управління, присвяченої 100-річчю з дня народження академіка НАНУ О.І.Кухтенка, 23–27 вересня 2014 р., м. Київ: тези доповіді. – К.: Вид-во НТУУ «КПІ» ВПІ ВПК «Політехніка», 2014. – 323 с. – С. 224-225.
 9. Павлов А.А. Рекомендации по выбору зоны проведения активного эксперимента для одномерного полиномиального регрессионного анализа [Текст] / А.А. Павлов, В.В. Калашник // Вісник НТУУ “КПІ”. Серія «Інформатика, управління та обчислювальна техніка». – К.: “ВЕК+”, 2014. – №60. – с.41–45 http://it-visnyk.kpi.ua/?page_id=2435&lang=ru (Статья 2014-04) (60_p41-45)
 10. Павлов А.А. ПДС-алгоритмы решения задач составления расписаний по критерию опереже­ния/запаз­ды­вания на одном приборе [Текст] (The PDC-algorithms for one machine scheduling problem to minimize total earliness and tardiness) / А.А. Павлов, Е.Б. Мисюра // Вісник НТУУ “КПІ”. Серія «Інформатика, управління та обчислювальна техніка». – К.: “ВЕК+”, 2014. – №60. – с.4–19 http://it-visnyk.kpi.ua/?page_id=2423&lang=ru (Статья 2014-03 v9.7) (60_p4-19)
 11. Згуровский М.З. Минимизация лексикографического критерия для допустимого расписания на независимых параллельных приборах с произвольными директивными сроками [Текст] / М.З. Згуровский, А.А. Павлов, Е.Б. Мисюра // Вісник НТУУ “КПІ”. Серія «Інформатика, управління та обчислювальна техніка». – К.: “ВЕК+”, 2014. – №61. – с.4–17 http://it-visnyk.kpi.ua/?page_id=2459&lang=ru (статья 2014-06 v9.2) (61_p4-17)
 12. Згуровский М.З. Методология построения четырехуровневой модели планирования, принятия решений и оперативного планирования в сетевых системах с ограниченными ресурсами (Implementation of the methodology of the four-level model of planning, decision-making and operational management in networked systems with limited resources) [Текст] / М.З. Згуровский, А.А. Павлов, Е.Б. Мисюра, О.В. Мельников, Т.Н. Лисецкий // Вісник НТУУ “КПІ”. Серія «Інформатика, управління та обчислювальна техніка». – К.: “ВЕК+”, 2014. – №61. – с.60–84 http://it-visnyk.kpi.ua/?page_id=2476&lang=ru (статья 2014-05 v9.9.1) (61_p60-84)
 13. Павлов О.А. Множина перестановок завдань як складова ПДС-алгоритму розв’язання однієї задачі теорії розкладів [Текст] / О.А. Павлов, М.О. Сперкач, О.Г. Жданова // Матеріали міжнародної науково-технічної конференції «Сучасні методи, інформаційне, програмне та технічне забезпечення систем управління організаційно-технічними та технологічними комплексами», 27 листопада 2014 р. [Електронний ресурс] – К: НУХТ, 2014 р. – 234 с. – С. 76-77.— Режим доступу: http://nuft.edu.ua/page/51adaed39c2a2/files/konf_apu55.pdf
 14. Павлов О.А., Жданова О.Г., Сперкач М.О. Задача складання розкладу виконання завдань паралельними приладами з метою мінімізації максимуму відхилення від директивного терміну моментів завершення приладами усіх завдань / О.А. Павлов, М.О. Сперкач, О.Г. Жданова // Математичне та комп’ютерне моделювання. Серія «Технічні науки». – Кам’янець-Подільський: Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2014. – Вип. 10. – С. 148-158. http://mcm-tech.kpnu.edu.ua/article/view/37710
 15. Павлов А.А. Составление допустимого расписания выполнения работ на одном приборе по критерию минимизации суммарного опережения работ / А.А. Павлов, Е.А. Халус // Вісник НТУУ “КПІ”. Серія «Інформатика, управління та обчислювальна техніка». – К.: “ВЕК+”, 2014. – №61. – с.27–34 http://it-visnyk.kpi.ua/?page_id=2463&lang=ru (Статья 2014-09) (61_p27-34)
 16. Павлов О.А. Задача составления допустимого расписания с максимально поздним моментом запуска выполнения идентичными параллельными приборами работ с общим директивным сроком [Текст] / О.А. Павлов, О.Г. Жданова, М.О. Сперкач // Вісник НТУУ “КПІ”. Серія «Інформатика, управління та обчислювальна техніка». – К.: “ВЕК+”, 2014. – №61. – с.93–102 http://it-visnyk.kpi.ua/?page_id=2480&lang=ru (61_p93-102)
 17. Павлов О.А. Ознаки оптимальності для складання розкладу виконання завдань паралельними пристроями з метою мінімізації максимуму відхилення від директивного терміну моментів завершення пристроями усіх завдань / О.А. Павлов, М.О. Сперкач, О.Г. Жданова // Матеріали Міжнародної науково-технічної конференції «Сучасні методи, інформаційне, програмне та технічне забезпечення систем управління організаційно-технічними та технологічними комплексами», 27 листопада 2014 р. [Електронний ресурс] – К: НУХТ, 2014 р. – С. 76-77 – Режим доступу: http://nuft.edu.ua/page/51adaed39c2a2/files/konf_apu55.pdf
 18. Павлов О.А., Ковалюк Т.В. Стратегія розвитку системи підготовки ІТ фахівців відповідно до потреб ІТ-індустрії. // Комп’ютерні науки: освіта, наука, практика. Матеріали  міжнародної науково-практичної конференції 16-18 травня 2014р. –  Миколаїв: НУК, 2014. – с. 124-131 – Режим доступу: http://conference.nuos.edu.ua/catalog/files/lectures/28457.pdf
 19. Згуровский М.З. Задача построения допустимого расписания с максимально поздним моментом запуска и минимальным суммарным опережением [Текст] / М.З. Згуровский, А.А. Павлов, Е.А. Халус // Системні дослідження та інформаційні технології, – 2015. – №2. – с. 7–15 http://journal.iasa.kpi.ua/article/view/51990 (Статья 2014-08) http://jml2012.indexcopernicus.com/++++,p4257,3.html
 20. Павлов А.А., Сперкач М.О. Выполнение заданий с общим директивным сроком параллельными приборами по критериям оптимальности: минимизация суммарного опережения относительно директивного строка и максимизация момента запуска заданий на выполнение // Вісник НТУУ “КПІ”. Серія «Інформатика, управління та обчислювальна техніка». – К.: “ВЕК+”, 2015. – №62. – с. 89–92. (на сайте БУДЕТ также:  Tasks execution with a common due date on parallel machines with optimality criteria: total earliness minimization regarding the due date and the tasks’ start time execution maximization) (Статья 2015-02) http://it-visnyk.kpi.ua/?page_id=2824
 21. Павлов А.А. Алгоритмизация третьего и четвертого уровней четырехуровневой модели календарного и оперативного планирования и принятия решений в сетевых системах с ограниченными ресурсами / А.А. Павлов, Е.Б. Мисюра, О.В. Мельников, И.П. Муха, Т.Н. Лисецкий // Вісник НТУУ “КПІ”. Серія «Інформатика, управління та обчислювальна техніка». – К.: “ВЕК+”, 2015. – №63. – с. 72–92. (Статья 2015-01) http://it-visnyk.kpi.ua/?page_id=2867
 22. Павлов А.А., Мисюра Е.Б. Методологические и теоретические основы ПДС-алгоритма решения задачи минимизации суммарного взвешенного запаздывания // Вісник НТУУ “КПІ”. Серія «Інформатика, управління та обчислювальна техніка». – К.: “ВЕК+”, 2015. – №62. – с. 93–99. (Статья 2015-03) http://it-visnyk.kpi.ua/?page_id=2826
 23. Павлов А.А., Калашник В.В., Коваленко Д.А. Построение многомерной полиномиальной регрессии. Регрессия с повторяющимися аргументами во входных данных // Вісник НТУУ “КПІ”. Серія «Інформатика, управління та обчислювальна техніка». – К.: “ВЕК+”, 2015. – №62. – с. 57–61. (Статья 2015-04) http://it-visnyk.kpi.ua/?page_id=2812
 24. Управление ресурсами распределенных проектов и программ : Монография / Management of the distribute projects and programmes resources : Monograph // В. Н. Бурков, С. Д. Бушуев,  А. М.  Возный,  А. Ю.  Гайда,  Т. Г.  Григорян,  А. А.  Иванова,  Н. Р.  Кнырик,  М. Э.  Колесник, И. В. Кононенко, К. В. Кошкин, А. А. Павлов, С. С. Рыжков, А. С. Рыжков, С. О. Слободян, Х. Танака, С. К. Чернов. – Николаев : издатель Торубара В. В., 2015. – 386 с. – ISBN 978-966-97484-2-3 – 44.9 ум. друк. арк. // Бурков, Владимир Николаевич; Бушуев, Сергей Дмитриевич; Возный, Александр Михайлович; Гайда, Анатолий Юлианович; Григорян, Тигран Георгиевич, Иванова, Анна Анатольевна; Кнырик, Н.Р.; Колесник, М.Э.; Кононенко, И.В.; Кошкин, Константин Викторович; Павлов, Александр Анатольевич; Рыжков, С.С.; Рыжков. А.С.; Слободян, С.О.; Танака, Х.; Чернов, Сергей Константинович
 25. Павлов А.А. Алгоритмическое обеспечение третьего и четвертого уровней четырехуровневой модели планирования и принятия решений в сетевых системах с ограниченными ресурсами / А.А. Павлов, Е.Б. Мисюра, О.В. Мельников, И.П. Муха, Т.Н. Лисецкий // Матеріали І-ої міжнародної конференції Infocom Advanced Solutions 2015, присвяченої 70-річчю кафедри автоматики та управління в технічних системах НТУУ “КПІ”, 24-25 листопада 2015 р., м. Київ. – К.: “ВЕК+”, 2015. – Секція №1. – с. 42-43. (тезисы 2015-05 = статья 2015-01) http://acts.kpi.ua/app/uploads/2015/11/Матеріали-InfoCom.pdf
 26. Павлов А.А., Мисюра Е.Б. ПДС-алгоритм решения задачи минимизации суммарного запаздывания при выполнении параллельными приборами заданий с общим директивным сроком // Матеріали І-ої міжнародної конференції Infocom Advanced Solutions 2015, присвяченої 70-річчю кафедри автоматики та управління в технічних системах НТУУ “КПІ”, 24-25 листопада 2015 р., м. Київ. – К.: “ВЕК+”, 2015. – Секція №1. – с. 44-45. (тезисы 2015-06 = статья 2013-05) http://acts.kpi.ua/app/uploads/2015/11/Матеріали-InfoCom.pdf
 27. Павлов А.А., Халус Е.А. Составление допустимого расписания, оптимального по критерию мини­мизациии суммарного опережения работ // Матеріали І-ої міжнародної конференції Infocom Advanced Solutions 2015, присвяченої 70-річчю кафедри автоматики та управління в технічних системах НТУУ “КПІ”, 24-25 листопада 2015 р., м. Київ. – К.: “ВЕК+”, 2015. – Секція №1. – с. 60-61. http://acts.kpi.ua/app/uploads/2015/11/Матеріали-InfoCom.pdf
 28. Павлов А.А., Жданова Е.Г., Сперкач М.О. Составление расписания выполнения работ параллельными приборами с целью минимизации максимального отклонения от директивного срока / О.А. Павлов, О.Г. Жданова, М.О. Сперкач // Вісник ХНУ ім. В.Н. Каразіна. Серія «Математичне моделювання. Інформаційні технології. Автоматизовані системи управління». – Х.:  2015. – №1156, вып. 26 – С.92-106. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/VKhIMAM_2015_1156_26_12
 29. Павлов О.А. Чотирьохрівнева модель календарного та оперативного планування і прийняття рішень при функціонуванні оборонних підприємств дискретного типу / О.А. Павлов, О.Б. Місюра, О.В. Мельников, Т.М. Лисецький // Матеріали науково-практичної конференції «Інтелектуальний потенціал – фундамент майбутнього України та її Збройних Сил». – м. Київ, 17 листопада 2016 р. – 5 с.
 30. Павлов О.А., Місюра О.Б., Мельников О.В., Лисецький Т.М. Система календарного та оперативного планування і прийняття рішень для підприємств дискретного типу // 19-th International conference on System Analysis and Information Technology SAIT 2017, May 22–25, 2017. – Institute for Applied System Analysis of National Technical University of Ukraine “KPI”, Kyiv, Ukraine. – С.312-313. http://sait.kpi.ua/books/sait2017.ebook.pdf
 31. Згуровський М.З., Павлов О.А. Методологичні основи побудови ПДС-алгоритмів для важкорозв’язуваних задач комбінаторної оптимізації // 19-th International conference on System Analysis and Information Technology SAIT 2017, May 22–25, 2017. – Institute for Applied System Analysis of National Technical University of Ukraine “KPI”, Kyiv, Ukraine. – С.275-276. http://sait.kpi.ua/books/sait2017.ebook.pdf
 32. Павлов О.А., Місюра О.Б., Мельников О.В. Сумарне зважене запізнювання на одному приладі: евристичний алгоритм на основі ПДС-алгоритму / Total weighted tardiness on one machine: a heuristic algorithm based on the PSC-algorithm // XXIV Міжнародна конференція з автоматичного управління Автоматика-2017, м. Київ, 13-15 вересня 2017р., – Національний університет біоресурсів і природокористування України, м. Київ. – 2 С.

Сторінка викладача в системі “Інтелект”