Інформаційні системи та технології
(Information Management Systems and Technology)
ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНА ПРОГРАМА
першого (бакалаврського) рівня вищої освіти
за спеціальністю 126 Інформаційні системи та технології
галузі знань 12 – Інформаційні технології
кваліфікація Бакалавр з інформаційних систем та технологій

з обговоренням