Вступ до аспірантури. Умови прийому в аспірантуру, 2020

Освітньо-наукова програма PhD зі спеціальності 121

Декан ФІОТ, науковий керівник кафедри АСОІУ  професор Павлов О.А. є  членом спеціалізованої ради по захисту докторських та кандидатських дисертацій по спеціальності 05.13.06 «Інформаційні технології».

За час існування кафедри аспірантуру закінчили більше 50 осіб.

Підготовка аспірантів проводиться в галузі 12 “Інформаційні технології”
по спеціальностях:

  • 121 Інженерія програмного забезпечення
  • 126 Інформаційні системи та технології

Теми дисертацій (PhD) аспірантів кафедри автоматизованих систем обробки інформації і управління

Прізвище  та ініціали аспіранта Рік вступу до аспі-рантури Тема дослідження Науковий керівник
Романенко Л. А. 2019 Методи штучного інтелекту в задачах групового управління в середовищі моделювання Доц. Фіногенов О.Д.
Сарнацький В.В. 2019 Методи та алгоритми навчання формування нейронної мережі з використанням гібридних марковських моделей Доц. Баклан І.В.
Головченко М. М. 2019 Побудова багатовимірної поліноміальної регресії по надлишковому опису на основі побудови одновимірної регресії з використанням ортогональних поліномів Форсайта Проф. Павлов О.А.
Демиденко М.О. 2019 Програмно-апаратний комплекс аналізу вразливостей пристроїв підмережі Інтернет Проф. Стеценко І.В.
Дифучин А.Ю. 2018 Методи візуального програмування Петрі-об’єктних моделей Доц. Баклан І.В.
Кот А. Т. 2017 Інтелектуальна система діагностики на основі гібридних нейронних мереж Доц. Чумаченко О.І. (ТК)
Очеретяний О. К. 2017 Метатеорія для побудови проблемно-орієнтованих мов програмування на основі принципів мультипарадигменності Доц. Фіногенов О.Д.
Стельмах О. П. 2017 Методи та моделі аналізу транспортних систем в умовах нестаціонарності Проф. Стеценко І.В.

Вступникам до аспірантури у 2019 році на 2019/2020 навчальний рік пропонуються такі напрямки досліджень:

п/п

Назва теми Зміст завдання Науковий керівник
1.         Інформаційні технології побудови нелінійних регресійних моделей на основі активного та пасивного експерименту  На основі оригінальних методів проектування інформаційних технологій побудови достовірних нелінійних регресійних математичних моделей з використанням невеликої кількості експериментів (активних, неактивних) Проф. Павлов О.А.
2.         Календарне планування об’єктів із заданою структурою технологічних процесів Розглядаються нові математичні моделі і алгоритми, що дозволяють ефективно автоматизувати процес планування в дискретних системах широкого класу (розробка програмних продуктів інноваційного типу, дрібносерійне виробництво). Ефективне розв’язання запропонованих моделей засноване на отриманих раніше результатах в науковій школі проф. Павлова О.А. Проф. Павлов О.А.
3.         Моделювання розповсюдження кібератак у розподілених інформаційних системах Розробка моделі розповсюдження шкідливого програмного забезпечення у розподілених інформаційних системах на основі Петрі-об’єктної технології Розробка методу автоматизованого  оцінювання захищенності розподілених інформаційних систем та їх компонентів від різних видів кіберзагроз. Проф. Стеценко І.В.
4.         Методи розпізнавання динаміки дискретно-подійних систем Розробка методів для співставлення спостережуваної послідовності подій в системі і динаміки моделі, заданої мережею Петрі. Застосування запропонованих методів для аналізу кіберзахисту комп’ютерних систем. Доц. Баклан І.В.

Теми дисертацій (PhD) аспірантів кафедри АСОІУ, зведені дані на 2018-2019 н.р.