Розклад занять для аспірантів, другий семестр 2017\2018 навч.р.

Вступ до аспірантури. Умови прийому в аспірантуру.

Декан ФІОТ, науковий керівник кафедри АСОІУ  професор Павлов О.А. є  членом спеціалізованої ради по захисту докторських та кандидатських дисертацій по спеціальності 05.13.06 «Інформаційні технології», професор Томашевський В.М. також член цієї ради.

За час існування кафедри аспірантуру закінчили більше 50 осіб.

Підготовка аспірантів проводиться в галузі 12 “Інформаційні технології”
по спеціальностям:
121 Інженерія програмного забезпечення
122 Комп’ютерні науки та інформаційні технології

Теми дисертацій (PhD) аспірантів кафедри АСОІУ

П.І.Б

Рік вступу до аспірантури Тема дослідження Науковий керівник
Кот А.Т. 2017 «Інтелектуальна система діагностики на основі гібридних нейронних мереж» К.т.н., доц. Чумаченко О.І.
Орел А. В. 2017 «Математичне та програмнезабезпеченняаналізу та оцінкиемоційностіприродньо-побудованого тексту» К.т.н., доц.
Ковалюк Т.В.
Очеретяний О.К. 2017 «Метатеорія для побудови проблемно-орієнтованих мов програмування на основі принципів мультипарадигменності» К.т.н., доц. Фіногенов О.Д.
Стельмах О.П. 2017 «Методи та моделі аналізу транспортних систем в умовах нестаціонарності» Д.т.н., проф. Стеценко І.В.
Василенко В.Г. 2016 «Розробка синтаксису та семантики ймовірнісної мови програмування для реалізації задач апарату гібридних марковських моделей» К.т.н., доц.
Фіногенов О.Д.
Ширій В.В. 2016 «Принципи виконання парадигми ймовірносного програмування для вирішення задач розпізнавання динамічних образів К.т.н., доц.
Фіногенов О.Д.
Недашківський Є.А. 2015 «Аналіз фінансових часових рядів за допомогою лінгвістичного моделювання» К.т.н., доц.
Баклан І.В.
Халимон А.Ю. 2015 «Побудова лінгвістичних моделей для розв’язання інтелектуальних задач» К.т.н., доц.
Баклан І.В.
Шулькевич Т.В. 2015 «Моделі і методи інтелектуального аналізу даних для прогнозування нелінійних нестаціонарних процесів» К.т.н., доц.
Баклан І.В.

Вступникам до аспірантури у 2018 році на 2018/2019 навчальний рік
пропонуються такі напрямки досліджень:

п/п

Назва теми

Зміст завдання

Науковий керівник

1.

Інформаційні технології побудови нелінійних регресійних моделей на основі активного та пасивного експерименту 

На основі оригінальних методів проектування інформаційних технологій побудови достовірних нелінійних регресійних математичних моделей з використанням невеликої кількості експериментів (активних, неактивних)

Проф. Павлов О.А.

2.

Календарне планування об’єктів із заданою структурою технологічних процесів

Розглядаються нові математичні моделі і алгоритми, що дозволяють ефективно автоматизувати процес планування в дискретних системах широкого класу (розробка програмних продуктів інноваційного типу, дрібносерійне виробництво). Ефективне розв’язання запропонованих моделей засноване на отриманих раніше результатах в науковій школі проф. Павлова О.А.

Проф. Павлов О.А.

3.

Автоматизований аналіз ефективності багатопоточних програм на основі стохастичних мереж Петрі

Розробка методу моделювання багатопочних програм на основі Петрі-об’єктної технології та програмного забезпечення для його автоматизації. Розробка методів аналізу ефективності багато-поточних програм на основі їх моделей.

Проф. Стеценко І.В.

4.

Методи розпізнавання динаміки дискретно-подійних систем

Розробка методів для співставлення спостережуваної послідовності подій в системі і динаміки моделі, заданої мережею Петрі. Застосування запропонованих методів для аналізу кіберзахисту комп’ютерних систем.

Доц. Баклан І.В.