Наукометричні показники професорського складу кафедри АСОІУ

Наукові публікації

Павлов Олександр Анатолійович
Павлов Олександр Анатолійович

 

Заслужений діяч науки та техніки України, академік академії наук вищої школи України, доктор технічних наук, професор, завідувач кафедри автоматизованих систем обробки інформації і управління Національного технічного університету України “Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського”, лауреат премії ім.В.М.Глушкова НАН України в галузі інформатики, директор Науково-дослідного інституту інформаційних процесів, член експертної ради державної акредитаційної комісії Міністерства освіти і науки України, лауреат Державної преміїї України в галузі науки і техніки.

1. Лисецький Т.Н. Информационные  технологии  в  четырехуровневой  модели планирования,  принятия  решений  и  оперативного  управления  в  сетевых  системах  с ограниченными ресурсами / Т.Н. Лисецький, О.В. Мельников // Автоматика-2014: матеріали 21-ї міжнародної конференції з автоматичного управління, присвяченої 100-річчю з дня народження академіка НАНУ О.І.Кухтенка, 23–27 вересня 2014 р., м. Київ: тези доповіді. – К.: Вид-во НТУУ «КПІ» ВПІ ВПК «Політехніка», 2014. – 323 с. – С. 204-205.

2. Павлов А.А. ПДС-алгоритм минимизации суммарного опережения и запаздывания при выполнении работ одним прибором, если момент запуска прибора фиксированный/ А.А. Павлов, Е.Б. Мисюра // Автоматика-2014: матеріали 21-ї міжнародної конференції з автоматичного управління, присвяченої 100-річчю з дня народження академіка НАНУ О.І.Кухтенка, 23–27 вересня 2014 р., м. Київ: тези доповіді. – К.: Вид-во НТУУ «КПІ» ВПІ ВПК «Політехніка», 2014. – 323 с. – С. 210-211.

3. Павлов О.А. Складання розкладу виконання завдань паралельними приладами з метою мінімізації максимуму відхилення від директивного терміну моментів завершення приладами усіх завдань / О.А. Павлов, О.Г. Жданова, М.О. Сперкач // Автоматика-2014: матеріали 21-ї міжнародної конференції з автоматичного управління, присвяченої 100-річчю з дня народження академіка НАНУ О.І.Кухтенка, 23–27 вересня 2014 р., м. Київ: тези доповіді. – К.: Вид-во НТУУ «КПІ» ВПІ ВПК «Політехніка», 2014. – 323 с. – С. 212-213.

4. Павлов О.А. Складання розкладу виконання завдань на одному приладі з метою мінімізації сумарного випередження та знаходження максимального пізнього моменту початку виконання завдань в допустимому розкладі/ О.А. Павлов, О.Б. Місюра, О.А. Халус // Автоматика-2014: матеріали 21-ї міжнародної конференції з автоматичного управління, присвяченої 100-річчю з дня народження академіка НАНУ О.І.Кухтенка, 23–27 вересня 2014 р., м. Київ: тези доповіді. – К.: Вид-во НТУУ «КПІ» ВПІ ВПК «Політехніка», 2014. – 323 с. – С. 224-225.

5. Павлов А.А. Рекомендации по выбору зоны проведения активного эксперимента для одномерного полиномиального регрессионного анализа/ А.А. Павлов, В.В. Калашник // Вісник НТУУ “КПІ”. Серія «Інформатика, управління та обчислювальна техніка». – К.: “ВЕК+”, 2014. – №60. – с.41–45

Режим доступу: http://it-visnyk.kpi.ua/?page_id=2435&lang=ru (Статья 2014-04) (60_p41-45)

6 Павлов А.А. ПДС-алгоритмы решения задач составления расписаний по критерию опереже­ния/запаз­ды­вания на одном приборе (The PDC-algorithms for one machine scheduling problem to minimize total earliness and tardiness) / А.А. Павлов, Е.Б. Мисюра // Вісник НТУУ “КПІ”. Серія «Інформатика, управління та обчислювальна техніка». – К.: “ВЕК+”, 2014. – №60. – с.4–19

Режим доступу: http://it-visnyk.kpi.ua/?page_id=2423&lang=ru (Статья 2014-03 v9.7) (60_p4-19)

7. Згуровский М.З. Минимизация лексикографического критерия для допустимого расписания на независимых параллельных приборах с произвольными директивными сроками/ М.З. Згуровский, А.А. Павлов, Е.Б. Мисюра // Вісник НТУУ “КПІ”. Серія «Інформатика, управління та обчислювальна техніка». – К.: “ВЕК+”, 2014. – №61. – с.4–17

Режим доступу: http://it-visnyk.kpi.ua/?page_id=2459&lang=ru (статья 2014-06 v9.2) (61_p4-17)

8. Згуровский М.З. Методология построения четырехуровневой модели планирования, принятия решений и оперативного планирования в сетевых системах с ограниченными ресурсами (Implementation of the methodology of the four-level model of planning, decision-making and operational management in networked systems with limited resources)/ М.З. Згуровский, А.А. Павлов, Е.Б. Мисюра, О.В. Мельников, Т.Н. Лисецкий // Вісник НТУУ “КПІ”. Серія «Інформатика, управління та обчислювальна техніка». – К.: “ВЕК+”, 2014. – №61. – с.60–84

Режим доступу: http://it-visnyk.kpi.ua/?page_id=2476&lang=ru (статья 2014-05 v9.9.1) (61_p60-84)

9. Павлов О.А. Множина перестановок завдань як складова ПДС-алгоритму розв’язання однієї задачі теорії розкладів/ О.А. Павлов, М.О. Сперкач, О.Г. Жданова // Матеріали міжнародної науково-технічної конференції «Сучасні методи, інформаційне, програмне та технічне забезпечення систем управління організаційно-технічними та технологічними комплексами», 27 листопада 2014 р. [Електронний ресурс] – К: НУХТ, 2014 р. – 234 с. – С. 76-77.

Режим доступу: http://nuft.edu.ua/page/51adaed39c2a2/files/konf_apu55.pdf

10. Павлов О.А., Жданова О.Г., Сперкач М.О. Задача складання розкладу виконання завдань паралельними приладами з метою мінімізації максимуму відхилення від директивного терміну моментів завершення приладами усіх завдань / О.А. Павлов, М.О. Сперкач, О.Г. Жданова // Математичне та комп’ютерне моделювання. Серія «Технічні науки». – Кам’янець-Подільський: Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2014. – Вип. 10. – С. 148-158.

Режим доступу: http://mcm-tech.kpnu.edu.ua/article/view/37710

11. Павлов А.А. Составление допустимого расписания выполнения работ на одном приборе по критерию минимизации суммарного опережения работ / А.А. Павлов, Е.А. Халус // Вісник НТУУ “КПІ”. Серія «Інформатика, управління та обчислювальна техніка». – К.: “ВЕК+”, 2014. – №61. – с.27–34

Режим доступу: http://it-visnyk.kpi.ua/?page_id=2463&lang=ru (Статья 2014-09) (61_p27-34)

12. Павлов О.А. Задача составления допустимого расписания с максимально поздним моментом запуска выполнения идентичными параллельными приборами работ с общим директивным сроком [Текст] / О.А. Павлов, О.Г. Жданова, М.О. Сперкач // Вісник НТУУ “КПІ”. Серія «Інформатика, управління та обчислювальна техніка». – К.: “ВЕК+”, 2014. – №61. – с.93–102

Режим доступу: http://it-visnyk.kpi.ua/?page_id=2480&lang=ru (61_p93-102)

13. Павлов О.А. Ознаки оптимальності для складання розкладу виконання завдань паралельними пристроями з метою мінімізації максимуму відхилення від директивного терміну моментів завершення пристроями усіх завдань / О.А. Павлов, М.О. Сперкач, О.Г. Жданова // Матеріали Міжнародної науково-технічної конференції «Сучасні методи, інформаційне, програмне та технічне забезпечення систем управління організаційно-технічними та технологічними комплексами», 27 листопада 2014 р. [Електронний ресурс] – К: НУХТ, 2014 р. – С. 76-77

Режим доступу: http://nuft.edu.ua/page/51adaed39c2a2/files/konf_apu55.pdf

Павлов О.А., Ковалюк Т.В. Стратегія розвитку системи підготовки ІТ фахівців відповідно до потреб ІТ-індустрії. // Комп’ютерні науки: освіта, наука, практика. Матеріали  міжнародної науково-практичної конференції 16-18 травня 2014р. –  Миколаїв: НУК, 2014. – с. 124-131

Режим доступу: http://conference.nuos.edu.ua/catalog/files/lectures/28457.pdf

14. Згуровский М.З. Задача построения допустимого расписания с максимально поздним моментом запуска и минимальным суммарным опережением [Текст] / М.З. Згуровский, А.А. Павлов, Е.А. Халус // Системні дослідження та інформаційні технології, – 2015. – №2. – с. 7–15 http://journal.iasa.kpi.ua/article/view/51990 (Статья 2014-08) http://jml2012.indexcopernicus.com/++++,p4257,3.html

15. Павлов А.А., Сперкач М.О. Выполнение заданий с общим директивным сроком параллельными приборами по критериям оптимальности: минимизация суммарного опережения относительно директивного строка и максимизация момента запуска заданий на выполнение // Вісник НТУУ “КПІ”. Серія «Інформатика, управління та обчислювальна техніка». – К.: “ВЕК+”, 2015. – №62. – с. 89–92. (на сайте БУДЕТ также:  Tasks execution with a common due date on parallel machines with optimality criteria: total earliness minimization regarding the due date and the tasks’ start time execution maximization) (Статья 2015-02)

Режим доступу: http://it-visnyk.kpi.ua/?page_id=2824

16. Павлов А.А. Алгоритмизация третьего и четвертого уровней четырехуровневой модели календарного и оперативного планирования и принятия решений в сетевых системах с ограниченными ресурсами / А.А. Павлов, Е.Б. Мисюра, О.В. Мельников, И.П. Муха, Т.Н. Лисецкий // Вісник НТУУ “КПІ”. Серія «Інформатика, управління та обчислювальна техніка». – К.: “ВЕК+”, 2015. – №63. – с. 72–92. (Статья 2015-01)

Режим доступу: http://it-visnyk.kpi.ua/?page_id=2867

17. Павлов А.А., Мисюра Е.Б. Методологические и теоретические основы ПДС-алгоритма решения задачи минимизации суммарного взвешенного запаздывания // Вісник НТУУ “КПІ”. Серія «Інформатика, управління та обчислювальна техніка». – К.: “ВЕК+”, 2015. – №62. – с. 93–99. (Статья 2015-03)

Режим доступу: http://it-visnyk.kpi.ua/?page_id=2826

18. Павлов А.А., Калашник В.В., Коваленко Д.А. Построение многомерной полиномиальной регрессии. Регрессия с повторяющимися аргументами во входных данных // Вісник НТУУ “КПІ”. Серія «Інформатика, управління та обчислювальна техніка». – К.: “ВЕК+”, 2015. – №62. – с. 57–61. (Статья 2015-04)

Режим доступу: http://it-visnyk.kpi.ua/?page_id=2812

19. Управление ресурсами распределенных проектов и программ : Монография / Management of the distribute projects and programmes resources : Monograph // В. Н. Бурков, С. Д. Бушуев,  А. М.  Возный,  А. Ю.  Гайда,  Т. Г.  Григорян,  А. А.  Иванова,  Н. Р.  Кнырик,  М. Э.  Колесник, И. В. Кононенко, К. В. Кошкин, А. А. Павлов, С. С. Рыжков, А. С. Рыжков, С. О. Слободян, Х. Танака, С. К. Чернов. – Николаев : издатель Торубара В. В., 2015. – 386 с. – ISBN 978-966-97484-2-3 – 44.9 ум. друк. арк. // Бурков, Владимир Николаевич; Бушуев, Сергей Дмитриевич; Возный, Александр Михайлович; Гайда, Анатолий Юлианович; Григорян, Тигран Георгиевич, Иванова, Анна Анатольевна; Кнырик, Н.Р.; Колесник, М.Э.; Кононенко, И.В.; Кошкин, Константин Викторович; Павлов, Александр Анатольевич; Рыжков, С.С.; Рыжков. А.С.; Слободян, С.О.; Танака, Х.; Чернов, Сергей Константинович

20. Павлов А.А. Алгоритмическое обеспечение третьего и четвертого уровней четырехуровневой модели планирования и принятия решений в сетевых системах с ограниченными ресурсами / А.А. Павлов, Е.Б. Мисюра, О.В. Мельников, И.П. Муха, Т.Н. Лисецкий // Матеріали І-ої міжнародної конференції Infocom Advanced Solutions 2015, присвяченої 70-річчю кафедри автоматики та управління в технічних системах НТУУ “КПІ”, 24-25 листопада 2015 р., м. Київ. – К.: “ВЕК+”, 2015. – Секція №1. – с. 42-43. (тезисы 2015-05 = статья 2015-01)

Режим доступу: http://acts.kpi.ua/app/uploads/2015/11/Матеріали-InfoCom.pdf

21. Павлов А.А., Мисюра Е.Б. ПДС-алгоритм решения задачи минимизации суммарного запаздывания при выполнении параллельными приборами заданий с общим директивным сроком // Матеріали І-ої міжнародної конференції Infocom Advanced Solutions 2015, присвяченої 70-річчю кафедри автоматики та управління в технічних системах НТУУ “КПІ”, 24-25 листопада 2015 р., м. Київ. – К.: “ВЕК+”, 2015. – Секція №1. – с. 44-45. (тезисы 2015-06 = статья 2013-05)

Режим доступу: http://acts.kpi.ua/app/uploads/2015/11/Матеріали-InfoCom.pdf

22. Павлов А.А., Халус Е.А. Составление допустимого расписания, оптимального по критерию мини­мизациии суммарного опережения работ // Матеріали І-ої міжнародної конференції Infocom Advanced Solutions 2015, присвяченої 70-річчю кафедри автоматики та управління в технічних системах НТУУ “КПІ”, 24-25 листопада 2015 р., м. Київ. – К.: “ВЕК+”, 2015. – Секція №1. – с. 60-61.

Режим доступу: http://acts.kpi.ua/app/uploads/2015/11/Матеріали-InfoCom.pdf

23. Павлов А.А., Жданова Е.Г., Сперкач М.О. Составление расписания выполнения работ параллельными приборами с целью минимизации максимального отклонения от директивного срока / О.А. Павлов, О.Г. Жданова, М.О. Сперкач // Вісник ХНУ ім. В.Н. Каразіна. Серія «Математичне моделювання. Інформаційні технології. Автоматизовані системи управління». – Х.:  2015. – №1156, вып. 26 – С.92-106. –

Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/VKhIMAM_2015_1156_26_12

24. Павлов О.А. Чотирьохрівнева модель календарного та оперативного планування і прийняття рішень при функціонуванні оборонних підприємств дискретного типу / О.А. Павлов, О.Б. Місюра, О.В. Мельников, Т.М. Лисецький // Матеріали науково-практичної конференції «Інтелектуальний потенціал – фундамент майбутнього України та її Збройних Сил». – м. Київ, 17 листопада 2016 р. – 5 с.

25. Павлов О.А., Місюра О.Б., Мельников О.В., Лисецький Т.М. Система календарного та оперативного планування і прийняття рішень для підприємств дискретного типу // 19-th International conference on System Analysis and Information Technology SAIT 2017, May 22–25, 2017. – Institute for Applied System Analysis of National Technical University of Ukraine “KPI”, Kyiv, Ukraine. – С.312-313.

Режим доступу: http://sait.kpi.ua/books/sait2017.ebook.pdf

26. Згуровський М.З., Павлов О.А. Методологичні основи побудови ПДС-алгоритмів для важкорозв’язуваних задач комбінаторної оптимізації // 19-th International conference on System Analysis and Information Technology SAIT 2017, May 22–25, 2017. – Institute for Applied System Analysis of National Technical University of Ukraine “KPI”, Kyiv, Ukraine. – С.275-276.

Режим доступу: http://sait.kpi.ua/books/sait2017.ebook.pdf

27. Павлов О.А., Місюра О.Б., Мельников О.В. Сумарне зважене запізнювання на одному приладі: евристичний алгоритм на основі ПДС-алгоритму / Total weighted tardiness on one machine: a heuristic algorithm based on the PSC-algorithm // XXIV Міжнародна конференція з автоматичного управління Автоматика-2017, м. Київ, 13-15 вересня 2017р., – Національний університет біоресурсів і природокористування України, м. Київ. – 2 С.

Стеценко Інна Вячеславівна
Стеценко Інна Вячеславівна

Професор кафедри автоматизованих систем обробки інформації та управління Національного технічного університету України “Київський політехнічний інститут ім. Ігоря Сікорського”.

1.Stetsenko I.V. Simulation of Multithreaded Algorithms Using Petri-Object  Models / I.V.Stetsenko, O. Dyfuchyna // In: Hu Z., Petoukhov S., Dychka I., He M. (eds) Advances in Computer Science for Engineering and Education. ICCSEEA 2018. Advances in Intelligent Systems and Computing, vol 754. – Springer, Cham.  – P.391-401.

Режим доступу: https://www.springerprofessional.de/en/simulation-of-multithreaded-algorithms-using-petri-object-models/15757454

2. Stetsenko I.V. Parallel Algorithm for Petri Object Simulation / I.V. Stetsenko // Cybernetics and Systems Analysis. — 2017. — Volume 53, Issue 4. — P. 605–614.

3. Stetsenko I.V. Petri-Object Simulation: Software Package and Complexity / I.Stetsenko, V.Dorosh, A.Dyfuchyn // Proceeding soft he 8th IEEE

Режим доступу: https://link.springer.com/article/10.1007/s10559-017-9963-1

4. International Conference on Intelligent Data Acquisition and Advanced Computing Systems: Technology and Applications (IDAACS’2015). – Warsaw (Poland), 2015. – P. 381-385.

Режим доступу: http://ieeexplore.ieee.org/document/7340762/

5. Методи аналізу та моделювання безпеки розподілених інформаційних систем / В.В.Литвинов, В.В.Казимир, І.В.Стеценко та ін.: за заг. ред..проф. С.М.Шкарлета. – Чернігів: Черніг. нац.. технолог. ун-т, 2017. – 206с.

6. Стеценко І.В. Дослідження дискретно-подійних систем з використанням технології Петрі-об’єктного моделювання // Управляющиесистемы и машины. – Киев, 2014. – №5 (253). – С.77-85

Режим доступу:  http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?I21DBN=LINK&P21DBN=UJRN&Z21ID=&S21REF=10&S21CNR=20&S21STN=1&S21FMT=ASP_meta&C21COM=S&2_S21P03=FILA=&2_S21STR=USM_2014_5_11

7. Литвинов В.В. Моделювання поширення кібератак в розподіленій інформаційній системі / В.В.Литвинов, І.В.Стеценко // Математичне та імітаційне моделювання систем. МОДС 2018: тези допові-дей Тринадцятої міжнародної науково-практичної конференції (м. Київ – с. Жукін, 25 червня – 29 червня 2018 р.) / М-во осв. і наук. України, Нац. Акад. наук України, Академія технологічних наук України, Інженерна ака-демія України та ін. – Чернігів: ЧНТУ, 2018 – С.202-205.

Томашевський Валентин Миколайович
Томашевський Валентин Миколайович

Професор кафедри автоматизованих систем обробки інформації та управління Національного технічного університету України “Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського”.

1. Томашевський В.М., Нехай В.В. Засоби імітаційного моделювання для навчання, які ґрунтуються на мові GPSS/ В.М. Томашевський, В.В. Нехай : Технічні науки та технології : науковий журнал / Черніг. нац. технол. ун-т. – Чернігів : Черніг. нац. технол. ун-т, 2015. – № 2 (2). – С. 101- 105.

http://asu.kpi.ua/wp-content/uploads/2019/03/tnt_2015_2_17.pdf

2. Томашевський В.М., Дифучин А.Ю. Вiзуальне середовище моделювання дискретно-подiйних систем // Системний аналiз та iнформацiйнi технологiї: матерiали 18-ї Мiжнародної науково-технiчної конференцiї SAIT 2016, Київ, 30 травня – 2 червня 2016 р. / ННК “IПСА” НТУУ “КПI”. – К.: ННК “IПСА” НТУУ “КПI”, 2016. С. 424-425.

3. Томашевський В.М. Моделі робочого навантаження для визначення продуктивності обчислювальних систем./ Математичне та імітаційне моделювання систем МОДС-2016: матеріали одинадцятої наук-практ. конф. з міжнародною участю, Жукин, 27 червня – 1 липня 2016 р.: тези доповідей – С. 363-368.

4. Томашевский В.Н., Пасько В.П., Солдатова М.А. Обобщенная методика идентификации параметров линейных динамических моделей технологических процессов./ Математичне та імітаційне моделювання систем МОДС-2017: матеріали дванадцятої наук-практ. конф. з міжнародною участю, Чернігів, 26 – 29 червня 2017 р. : тези доповідей – С. 150-153.

5. Томашевский В.Н., Стеценко И.В., Фидаров Т.З. Конструирование аналитико-имитационных моделей для структурно-функциональной оптимизации гарантоспособных компьютерных систем./ Математичне та імітаційне моделювання систем МОДС-2017: матеріали дванадцятої наук-практ. конф. з міжнародною участю, Чернігів, 26 – 29 червня 2017 р. : тези доповідей – С. 299-304.

6. Рудяков Ю.И., Томашевский В.Н. Имитационное моделирование роевого интеллекта в мультиагентной системе./ Математичне та імітаційне моделювання систем МОДС-2017: матеріали дванадцятої наук-практ. конф. з міжнародною участю, Чернігів, 26 – 29 червня 2017 р. : тези доповідей – С. 316-319.

7. Rudiakov Y., Tomashevsky V. M. SWARM INTELLIGENCE APPROACH FOR SIMULATION MODELING OF DISTRIBUTED POWER SYSTEMS./ Y. Rudiakov, V. M. Tomashevsky: Electronics and Control Systems:: National Aviation University, 2017. – № 1 (51), p.p. 124-127.

8. Кунанець Наталія, Пасічник Володимир, Томашевський Валентин «Віртуальний університет» ( освітнє веб-середовище дистанційної підготовки інформаційних аналітиків / Освіта і наука у сфері національної безпеки: проблеми та пріоритети розвитку : збірник наукових праць за матеріалами Міжнародної науково-практичної конференції (1 грудня 2017 р., м. Острог) / [за заг. ред. д.ю.н. Романова М.С.]. – Острог: Видавництво Національного університету «Острозька академія», 2017. – 119 – 121 с.

9. Дифучін А.Ю., Томашевський В.М. Веб сервіс моделювання дискретнио-подійних систем./ Математичне та імітаційне моделювання систем МОДС-2018: матеріали одинадцятої наук-практ. конф. з міжнародною участю, Жукин, 25 червня – 29 червня 2018 р.: тези доповідей – С. 343-346.

10. Томашевський В.М. Імітаційні проекти./ Математичне та імітаційне моделювання систем МОДС-2018: матеріали одинадцятої наук-практ. конф. з міжнародною участю, Жукин, 25 червня – 29 червня 2018 р.: тези доповідей – С. 141-143.

11. V.M. Tomashevskii, Y.O. Oliynik, V.V. Yaskov, V.M. Romanchuk. Real time Text Stream Anomalies Analysis System. Visnyk of Kherson National Technical University, Vol. 66, No. 3, pp.361-366. (2018)

12. The Procedures for the Selection of Knowledge Representation Methods in the “Virtual University” Distance Learning System Vasyl Kut, Nataliia Kunanets, Volodymyr Pasichnik, Valentyn Tomashevskyi International Conference on Computer Science, Engineering and Education Applications ICCSEEA 2018: Advances in Computer Science for Engineering and Education pp 713-723