Ковалюк Тетяна Володимирівна
Ковалюк Тетяна Володимирівна

Доцент кафедри автоматизованих систем обробки інформації та управління Національного технічного університету України “Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського”.

Учений секретар методичної комісії з галузі знань “Інформатика та обчислювальна техніка” НМР МОН України.

Працює в НТУУ «КПІ» з 1974 року.

У 1974 р. закінчила Київський політехнічний інститут з відзнакою за спеціальністю «Автоматизовані системи керування».

У 1990 р. захистила кандидатську дисертацію за спеціальністю 05.13.06 “Автоматизовані системи управління та прогресивні інформаційні технології”.

У 1992 р. присвоєно звання доцента кафедри автоматизованих систем обробки інформації та управління.

З 2003 року виконує обов’язки ученого секретаря методичної комісії з комп’ютерних наук Науково-методичної ради Міністерства освіти і науки України.

З ініціативи М.З. Згуровського у 2003 р. започаткована серія підручників „Інформатика” для ВНЗ України. Одним з перших підручників в цій серії вийшов підручник Т.В. Ковалюк „Основи програмування”, який отримав схвальну оцінку наукової та професорсько-педагогічної спільноти України. У 2009 році ця серія підручників отримала Державну премію України в галузі науки і техніки.

З 2007 р. Т.В. Ковалюк є головою робочої групи з розробки нового покоління галузевих стандартів освіти з комп’ютерних наук.

З 2008 р. Т.В. Ковалюк є директором українсько-корейського центру інформаційних технологій, в якому викладачі, магістри та аспіранти проходять підготовку за програмами Grid-Computing  та System on a Chip. Ковалюк Т.В. брала участь у розробці програми „Подвійний диплом”, згідно з якою студенти кафедри АСОІУ можуть отримувати два дипломи – НТУУ „КПІ” та університету Індіанополісу м. Афіни  (Греція) та  Індіанополісу (США).

 

Галузь наукових інтересів – технології програмування, розпізнавання мови, навчальні дистанційні системи, корпоративні інформаційні системи.

 

Автор 47 наукових праць і 21 методичної розробки за різними дисциплінами, підручників та навчального посібника з грифом Міністерства освіти і науки України.

Основні з них:
Ковалюк Т.В. Алгоритмізація та програмування: Підручник з грифом Міністерства освіти і науки України.Львів: „Магнолія 2006”, 2013. – 400 с. 
Ковалюк Т.В.  Основи програмування – Київ.Видавнича група BHV, 2005;
Ковалюк Т.В. Объектно-ориентированное программирование на Visual С++.NET – Севастополь.
                Издательский центр СНУЯИП, 2005.

 

Викладає на кафедрі наступні дисципліни:

 Алгоритмізація та програмування

“Алгоритми та структури даних”

“Об’єктно-орієнтоване проектування”

Проектний практикум

Основні наукові публікаціі за останні 5 років

2011

 1. Ковалюк Т.В., Гулаков В.В. Моделі і алгоритми автоматизованої побудови об’єктних моделей предметного середовища //Адаптивні системи автоматичного управління. Міжвідомчий науково-технічний збірник. – Дніпропетровськ: Системні технології, 2011. Вип. 18(38).- c. 55-61

Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/asau_2011_18_10.pdf

 1. Ковалюк Т. В., Єфіменко О.Г. Про розвиток ІТ-освіти України. // Комп’ютерні науки та інформаційні технології. Вісник Національного університету «Львівська політехніка». №719, 2011. – с.293-297

Режим доступу: http://ena.lp.edu.ua:8080/bitstream/ntb/12575/1/049_Kovaljuk_293_297_719.pdf

 1. Ковалюк Т.В., Іващенко Д.С. Моделі та алгоритми оптимізації в задачах екологічного моніторингу// Інформаційні системи та мережі. Вісник НУ «Львівська політехніка» №699, 2011. – c. 124 – 133

Режим доступу: http://ena.lp.edu.ua:8080/bitstream/ntb/11017/1/13.pdf

 1. Медзебровський І.Б., Дудар З.В., Ковалюк Т.В. Створення в Україні сприятливих умов для розвитку індустрії програмного забезпечення. //Комп’ютерні науки та інформаційні технології. Вісник Національного університету «Львівська політехніка». №719, 2011, – с 60-65

Режим доступу: http://ena.lp.edu.ua:8080/bitstream/ntb/12372/1/010_Medzebrovskij_60_65_719.pdf

2012

 1. Ковалюк Т.В., Семенюк Ю. М., Городецький О.О. Веб-портал інформаційної підтримки логістичних процесів підрозділу вищого навчального закладу. //Інженерія програмного забезпечення. Науковий журнал НАУ. №3 (7), 2012. – с.20-26

Режим доступу: http://jrnl.nau.edu.ua/index.php/IPZ/article/viewFile/3045/2981

2013

 1. Іващенко Д.С, Ковалюк Т.В. Аналіз математичних моделей файлового сховища із підтримкою систем контролю версій. // Тези доповідей. IV Всеукраїнська заочна науково-практична конференція «Сучасні інформаційні технології» 30 травня 2013 р. Київ: 2013. с 31 – 35.
 2. Ковалюк Т.В., Семенюк Ю.М. Вибір оптимального методу інтерполяції зображень. // Тези доповідей. IV Всеукраїнська заочна науково-практична конференція «Сучасні інформаційні технології» 30 травня 2013 р. Київ: 2013. с 35 – 38.
 3. Ковалюк Т.В., Тєлишева Т.О. Проектно-цільовий підхід до організації навчального процесу підготовки ІТ- спеціалістів. //Інформаційні технології в освіті, техніці та промисловості. Збірник тез доповідей Всеукраїнської науково-практичної конференції аспірантів, молодих учених і студентів. (8-11 жовтня 2013 р.). – Івано-Франківськ: Видавництво Івано-Франківського національного університету нафти і газу, 2013. с. 90 – 92.
 4. Ковалюк Т.В. Концептуальні підходи до освітніх проектів і програм в галузі інформаційних технологій. //Управління проектами: стан та перспективи. Матеріали IX міжнародної науково-практичної конференції. – Миколаїв: НУК, 2013. с. 140 – 147

Режим доступу: http://conference.nuos.edu.ua/catalog//lectureDetail?lectureId=23112&conferenceId=19974&isProjectorView=false

 1. Ковалюк Т.В. Алгоритмізація та програмування: Підручник з грифом Міністерства освіти і науки України. – Львів: „Магнолія 2006”, 2013. – 400 с.
 2. Ковалюк, Т. В. Стан підготовки ІТ-фахівців в Україні // Вища школа. – 2013. – №8. – с. 21-36.
 3. Ковалюк Т.В. Проектно-орієнтований підхід до розвитку ІТ-освіти// Управління розвитком складних систем . – Київ: КНУБА, 2013, вип. 15. С 140-143.

Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/Urss_2013_15_28.pdf

2014

 1. Ковалюк Т.В., Кобець Н.М. Шляхи розвитку цифрового суспільства. //Інформаційні технології: економіка, техніка, освіта. Матеріали V Міжнародної науково-практичної конференції студентів, аспірантів та молодих вчених (14-15 листопада 2014 р.). – Київ: Національний університет біоресурсів і природокористування України, 2014. – с. 279-284.
 2. Ковалюк Т.В, Кошкін К.В., Фаріонова Т.А. Нормативна база конкурентоспроможних освітніх вітчизняних програм підготовки ІТ-спеціалістів. // Управління проектами: стан та перспективи. Матеріали X міжнародної науково-практичної конференції. 16-19 вересня 2014р. – Миколаїв: НУК, 2014.– с. 121- 124
 3. Ковалюк Т.В. Автоматизація навчального процесу в рамках освітнього порталу кафедри ВНЗ / М.М. Себало, Т.В. Ковалюк // Теоретичні і прикладні проблеми фізики, математики та інформатики: Матеріали XII Всеукраїнської науково-практичної конференції студентів, аспірантів та молодих вчених (24-25 квітня 2014 року, м. Київ, Україна) / НТУУ «КПІ». – м. Київ. – 2014. – 234 с. – С. 80-82
 4. Ковалюк Т.В. Концепція корпоративного інформаційного порталу кафедри ВНЗ / В. Масліков, Т.В. Ковалюк // XII Всеукраїнська науково-практична конференція студентів, аспірантів та молодих вчених «Теоретичні та прикладні проблеми фізики, математики та інформатики» (24-25 квітня 2014 року) / ФТІ НТУУ «КПІ» : Матеріали конференції. – Київ: ВПІ ВПК «Політехніка», 2014 р. – 234 с.– С. 68-70
 5. Павлов О.А., Ковалюк Т.В. Стратегія розвитку системи підготовки ІТ фахівців відповідно до потреб ІТ-індустрії. //Комп’ютерні науки: освіта, наука, практика. Матеріали міжнародної науково-практичної конференції 16-18 травня 2014р. – Миколаїв: НУК, 2014. – с. 124 – 132

Режим доступу: http://conference.nuos.edu.ua/catalog/files/lectures/28457.pdf

 1. Ковалюк Т.В. Гармонізація професійних та освітніх ІТ стандартів в Україні. //Комп’ютерні науки: освіта, наука, практика. Матеріали міжнародної науково-практичної конференції 16-18 травня 2014р. – Миколаїв: НУК, 2014. – с. 81-85

Режим доступу: http://conference.nuos.edu.ua/catalog//lectureDetail;jsessionid=e6880cdf87bb5d5eb987928670bb?lectureId=28449&conferenceId=26128&isProjectorView=false

2015

 1. Kovaliuk T., Chaikovska O. Modernization and integration of IT education in Ukraine to international and Europe educational environment: problems and perspectives// IFIP TC3 Working Conference “A New Culture of Learning: Computing and Next Generations” 1 – 3 July, 2015, Vilnius, Lithuania.
 2. Ковалюк Т.В., Кобець Н.М. Професійні стандарти в галузі інформаційних технологій та їх гармонізація з ІТ-освітою України. //Інженерія програмного забезпечення. Науковий журнал НАУ. №22 (3), 2015.

 

Сторінка викладача в системі “Інтелект”