Лауреати Державної премії України – 2009

Олександр Анатолійович Павлов

Павлов Олександр Анатолійович
Павлов Олександр Анатолійович

Ім’я Олександра Анатолійовича Павлова – ученого в галузях теорії оптимізації, ідентифікації та оптимального керування, методів розв’язання важковирішуваних задач комбінаторної оптимізації та розпізнавання, методології проектування інтегрованих АСУ, доктора технічних наук, професора, академіка АН вищої школи, заслуженого діяча науки і техніки України, лауреата Державної премії України 2009р. в галузі науки і техніки, лауреата премії ім. В.М. Глушкова НАН України в галузі інформатики, лауреата премії Ярослава Мудрого АН Вищої школи України за наукові досягнення, наукового керівника кафедри автоматизованих систем обробки інформації і управління, декана факультету інформатики та обчислювальної техніки Національного технічного університету України “КПІ імені Ігоря Сікорського” добре відоме не лише в НТУУ «КПІ ім. Ігоря Сікорського», а й серед наукової спільноти України та зарубіжжя.
З Київською політехнікою Олександр Анатолійович пов’язав свою долю 1963-го року, коли вступив навчатися на факультет автоматики і електроприладобудування, який успішно закінчив у 1967-му. Далі – аспірантура в КПІ, у 1970-му захист кандидатської, у 1977-му – докторської дисертацій. Професор О.А. Павлов є організатором і з 1981 р. беззмінним керівником кафедри автоматизованих систем обробки інформації та управління НТУУ „КПІ”, де сьогодні працюють 33 викладача, з них 17 професорів і 11 доцентів (включаючи філію кафедри в інституті кібернетики).
Науковий доробок Олександра Анатолійовича складають понад 320 наукових праць, 14 монографій, 2 підручники та посібників для студентів вищих навчальних закладів.
З 1997 р. О.А. Павлов є головою комісії з комп’ютерних наук Науково-методичної ради Міністерства освіти та науки України, а з 2006 – головою комісії з галузі знань „Інформатика та обчислювальна техніка” та підкомісії з комп’ютерних наук. О.А. Павлов як провідний фахівець з напряму „Комп’ютерні науки” визначає напрямки освітньої діяльності вищих навчальних закладів України, він є співавтором галузевих стандартів освіти з комп’ютерних наук. Як відомий вчений О.А. Павлов є заступником голови Спеціалізованої ради з присудження наукових ступенів кандидата та доктора технічних наук. Член редколегій періодичних науково-технічних видань у Києві, Харкові, Одесі, Львові тощо.
У 2009 р. Олександр Анатолійович удостоєний Державної премії України в галузі науки і техніки за роботу „Розробка нових математичних моделей, методів та інформаційних технологій розв’язування задач оптимізації, обробки та захисту інформації”. Авторський колектив цієї роботи склали співробітники Інституту кібернетики їм. В.М. Глушкова НАНУ, Київського національного університету імені Тараса Шевченка, Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут», Української інженерно-педагогічної академії МОН України.
Робота являє собою цикл досліджень, виконаний авторським колективом протягом 1985-2008 років з метою розробки і використання нових математичних моделей, методів та високоінтелектуальних інформаційних технологій під час розв’язування задач обчислювальної, прикладної та дискретної математики. Одержані фундаментальні наукові результати з теорії оптимізації, керування, цифрової обробки сигналів та інформаційної безпеки. До цього циклу ввійшли дослідження О.А. Павлова, присвячені новим метаевристичним методам, які дозволяють розширити коло прикладних задач:
– розробка та теоретичне обґрунтування нового методу для задачі лінійного цілочисельного програмування з довільною обмеженою областю допустимих рішень. Запропонована оригінальна схема зведення початкової задачі до задачі з одним обмеженням і невід’ємними змінними з специфічними теоретичними властивостями. Принципова новизна методу полягає в тому, що запропонований точний алгоритм пошуку цілочисельного рішення розроблено для початкової задачі з використанням теоретичних властивостей зведеної задачі (визначені сталі пріоритети кожної змінної початкової задачі, тобто пріоритети змінних не залежать від будь яких проміжних значень змінних, що дозволяє одержати перше допустиме цілочисельне рішення, що статистично значимо є оптимальним, чи близьким по значенню функціоналу до оптимального);
– розробка та теоретичне і експериментальне обґрунтування нового напрямку побудови точних ефективних алгоритмів для важковирішуваних комбінаторних задач. Принципова наукова новизна полягає в знаходженні нових статистично значущих підкласів поліноміально розв’язуваних комбінаторних задач, яке засновано на перевірці виконання в процесі розв’язку довільної індивідуальної задачі з класу важковирішуваних теоретично обґрунтованих логіко-аналітичних умов. Тобто, якщо в процесі розв’язку довільної індивідуальної задачі ці умови виконуються, то ця індивідуальна задача належить до поліноміального підкласу, і точно розв’язується поліноміальною алгоритмічною схемою. Запропонований підхід ефективно реалізован для достатньо відомих класів важковирішуваних комбінаторних задач, а саме задачі теорії розкладу для одного приладу за наступними критеріями: мінімізації сумарного зваженого моменту виконання завдань при відношенні порядку, заданому орієнтованим ациклічним графом; мінімізації сумарного запізнення виконання завдань; мінімізації сумарного зваженого запізнення виконання завдань.
– розробка на основі фундаментальних теоретичних досліджень інформаційного та алгоритмічного забезпечення системи автоматизованого управління виробництвом дрібносерійного типу.
Ці результати надруковані зокрема в наступних наукових монографіях:
1. А.А. Павлов, „Линейные модели в нелинейных системах управления”. Киев „Техніка” 1982р. ст..5 -164.
2. А.А. Павлов „Алгоритмическое обеспечение сложных систем управления”. Київ, Главное издательство издательского объединения „Вища школа” 1989р. ст. 5 – 166.
3. О.А. Павлов, О.Б. Литвин, О.Б. Місюра, Л.О. Павлова, В.І. Родіонов „Конструктивные полиномиальные алгоритмы решения индивидуальных задач из класса NP”. Київ „Техніка” 1993р., ст. 3-127.
А.А. Павлов, С.Ф. Теленик „Информационные технологии и алгоритмизация в управлении”. Київ „Техніка” 2002г. стр. 5-342
Кафедра АСОІУ, очолювана О.А. Павловим, нині живе напруженим життям навчально-наукового підрозділу дослідницького університету. Високі вимоги до підготовки магістрів у дослідницькому університеті передбачають переосмислення і певної реорганізації навчальної роботи з магістрантами для посилення її креативності. Під керівництвом О.А. Павлова магістри здійснюють складні дослідження та успішно захищають свої роботи. Їх подальша діяльність вже пов’язується з навчанням в аспірантурі під керівництвом О.А. Павлова. У масштабах України О.А. Павлов запровадив таку систему навчання, що підготовка магістрів розпочинається ще на рівні бакалаврів, а до магістратури вступають найталановитіші студенти.
Підготував 7 докторів технічних наук, 35 кандидатів технічних наук.
У грудні 2000 р. спільним наказом ректора Національного технічного університету України „Київський політехнічний інститут” та директора інституту кібернетики ім. В. М. Глушкова НАН України з метою створення спільної участі в науковій та освітній діяльності створена філія кафедри АСОІУ в інституті кібернетики ім. В. М. Глушкова НАН України.
Кафедра АСОІУ протягом всього періоду свого існування постійно оновлює матеріально-технічну базу та кадровий склад. Крім напряму „Комп’ютерні науки” та спеціальності „Інформаційні управляючі системи та технології”, кафедра започаткувала в себе також і напрям «Програмна інженерія” із спеціальністю „Програмне забезпечення автоматизованих систем”. З 2017 року кафедра АСОІУ здійснює підготовку бакалаврів та магістрів за спеціальністю  126 “Інформаційні системи та технології”.
Плани на майбутнє О.А. Павлова нероздільні із планами керівництва університету – перетворити КПІ ім. Ігоря Сікорського в «Український Массачусетс».

Ковалюк Тетяна Володимирівна

Ковалюк Тетяна Володимирівна
Ковалюк Тетяна Володимирівна

Ім’я Ковалюк Тетяни Володимирівни – ученого секретаря комісії з галузі знань „Інформатика та обчислювальна техніка” Науково-методичної ради Міністерства освіти і науки України та підкомісії з комп’ютерних наук, доцента, кандидата технічних наук добре відоме не лише в НТУУ «КПІ», а й в Україні.
З Київською політехнікою Тетяна Володимирівна пов’язала своє життя 1974-го року. З відзнакою закінчила факультет автоматики і електроприладобудування КПІ. Після закінчення інституту працювала на кафедрі АСОІУ на посадах асистента, старшого викладача. Працювала над кандидатською дисертацією під керівництвом О.А. Павлова, після захисту якої у 1990 р. отримала наукове звання доцента та продовжила працювати на посаді доцента на цій же кафедрі.
Науковий доробок Тетяни Володимирівни складають більше 50 наукових та методичних праць, 2 підручники та навчальних посібника для студентів вищих навчальних закладів з грифом МОН України.
Т.В. Ковалюк є співавтором галузевих стандартів освіти з комп’ютерних наук. З 2003 р. Т.В. Ковалюк – учений секретар НМК з комп’ютерних наук, а з 2006 р. – учений секретар НМК з галузі знань „Інформатика та обчислювальна техніка” Науково-методичної ради Міністерства освіти і науки України. З 2007 р. Т.В. Ковалюк є головою робочої групи з розробки нового покоління галузевих стандартів освіти з комп’ютерних наук. Тетяна Володимирівна, як експерт Міністерства освіти і науки України, бере участь у роботі експертних комісій з ліцензування та акредитації спеціальностей та напрямів підготовки студентів, рецензує навчальні посібники та підручники, які претендують на присвоєння грифу МОН України. З ініціативи М.З. Згуровського у 2003 р. започаткована серія підручників „Інформатика” для ВНЗ України. Одним з перших підручників в цій серії вийшов підручник Т.В. Ковалюк „Основи програмування”, який отримав схвальну оцінку наукової та професорсько-педагогічної спільноти України. У 2009 році ця серія підручників отримала Державну премію України в галузі науки і техніки.
Т.В. Ковалюк проводить велику науково-навчальну роботу із студентами, які досягають успіхів у всеукраїнських і міжнародних конкурсах професійної майстерності (наприклад, Imaging Cup), успішно виступають з доповідями на конференціях і студентських форумах, стажуються за кордоном.
Коло наукових інтересів Ковалюк Т.В. пов’язано з розробкою педагогічно-програмних засобів для ВНЗ, дидактичних засобів дистанційного навчання, технологій програмування.
З 2008 р. Т.В. Ковалюк є директором українсько-корейського центру інформаційних технологій, в якому викладачі, магістри та аспіранти проходитимуть підготовку за програмами Grid-Computing та System on a Chip. Ковалюк Т.В. бере участь у розробці програми „Подвійний диплом”, згідно з якою студенти кафедри АСОІУ отримуватимуть два дипломи – НТУУ „КПІ” та університету Індіанополісу м. Афіни (Греція) та Індіанополісу (США).
Плани на майбутнє – в межах України підтримувати статус кафедри АСОІУ як провідної кафедри з напряму „Комп’ютерні науки” та спеціальності „Інформаційні управляючі системи та технології”.

Томашевський Валентин Миколайович

Томашевський Валентин Миколайович
Томашевський Валентин Миколайович

Професор кафедри автоматизованих систем обробки інформації та управління Національного технічного університету України “Київський політехнічний інститут”.
Працює з 1974 р. у Київському політехнічному інституті.
У 1974 р. закінчив Київський політехнічний інститут за спеціальністю автоматизовані системі управління. У 1981 р. захистив кандидатську, а в 1996 р. докторську дисертацію за спеціальністю 05.13.06 “Автоматизовані системи управління та прогресивні інформаційні технології”.
У 1983 р. присвоєно звання доцента кафедри автоматизованих систем управління, а у 2001 р. – звання професора кафедри автоматизованих систем управління
Галузь наукових інтересів – імітаційне моделювання, яким займається більш тридцяти років. Розробляв імітаційні моделі обчислювальних систем, систем передачі та обробки даних, управління медичними підрозділами, виробничих і організаційних систем.
Вперше розробив генератор імітаційних програм, який вбудований в інтерактивну систему імітаційного моделювання ISS2000, призначену для моделювання мереж систем масового обслуговування та транспортних мереж, на яку має авторське свідоцтво. Система ISS2000 демонструвалась на виставці CeBIT-2006 у м. Ганновер, Німеччина.
Автор декількох Інтернет проектів, серед яких перший сайт кафедри АСОІУ, портал з імітаційного моделювання www.simulation.org,ua, система дистанційного навчання „Віртуальний університет” http://vu.asu.ntu-kpi.kiev.ua/, http://vu.net.ua/, на яку має авторське свідоцтво.
Розробляє імітаційний проект візуального моделювання автомобільного дорожнього руху, а також засоби прогнозування макроекономічних показників.
Підготував сімох кандидатів технічних наук. Під керівництвом В.М. Томашевського виконані магістерська робота, яка отримала першу премію, та дипломні проекти, що отримали другу та третю премії НТУУ «КПІ».
Автор більш ніж 140 наукових праць, у тому числі одного підручника та п’яти навчальних посібників.
З ініціативи М.З. Згуровського у 2003 р. започаткована серія підручників „Інформатика” для ВНЗ України. Одним з перших підручників в цій серії вийшов підручник В.М. Томашевського „Моделювання систем”, який отримав схвальну оцінку наукової та професорсько-педагогічної спільноти України. У 2009 році ця серія підручників отримала Державну премію України в галузі науки і техніки.