Гавриленко Олена Валеріївна
Гавриленко Олена Валеріївна

Доцент кафедри автоматизованих систем обробки інформації та управління Національного технічного унiверситету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського».

Працює в НТУУ “КПІ” з 2012 року.

У 2003 роцi закiнчила фізико-математичний факультет Національного технічного унiверситету України «Київський політехнічний інститут» і отримала диплом спеціаліста за спецiальнiстю «Математика» та здобула кваліфікацію математик, викладач математики та інформатики.
З 2003 по 2006 рік навчалася в аспiрантурі Iнституту механiки ім. С.П. Тимошенка НАН України за спеціальністю 01.02.05. – механіка рідини, газу і плазми (науковий керівник – академік НАН Укpаїни, доктоp фiзико-математичних наук, пpофесоp В.Д. Кубенко). Тема кандидатської дисертації – «Нестаціонарна взаємодія твердого тіла з порожниною у стисливій рідині». Захистила дисертацію в 2008 році.

Є автором 46 наукових і навчально-методичних праць, серед яких колективна монографія та навчальний посібник з грифом МОН.

Îñíîâí³ ç íèõ:

  • Гавриленко О.В. Області застосування еволюційних систем / Чубукова О.Ю., Геселева Н.В та ін. / Актуальні проблеми економічної кібернетики. Колективна монографія – К: Стилос, 2014, 240 с.
  • О.В. Гавриленко Інформаційні системи і технології / П.М. Павленко, С.Ф. Філоненко, К.С. Бабіч, Є.С. Логачов, О.В. Гавриленко / Навч. посібник. – К: НАУ, 2013, 316 с.

  Викладає на кафедрі наступні дисципліни:

“Комп’ютерна дискретна математика”
“Дискретні структури”
“Інтелектуальний аналіз даних”
“Теорія ймовірностей, ймовірнісні процеси та математична статистика” 

Є розробником власного сайту http://evgavrilenko.ucoz.ru/, де представлені всі навчальні матеріали.

Сторінка викладача в системі “Інтелект”

Основні наукові публікаціїї за останні 5 років

  1. Гавриленко О.В. Області застосування еволюційних систем / Чубукова О.Ю., Геселева Н.В та ін. / Актуальні проблеми економічної кібернетики. Колективна монографія – К: Стилос, 2014, 240. Відкрити
  2. Гавриленко О.В. Побудова і застосування байєсівських мереж / П.І. Бідюк, О.М. Терентьєв, О.Л. Жиров, О.В. Гавриленко / Економіка: теорія і практика, 2014, № 3, с. 89-99. Відкрити
  3. Гавриленко О.В. Комп’ютерне моделювання удару твердого тіла по поверхні порожнини у стисливій рідині / О.В. Гавриленко / Інформаційні процеси, технології та системи на транспорті, №1, 2014, с. 50-60. Відкрити
  4. Гавриленко О.В. Огляд методів гібридизації інтелектуальної обробки інформації / О.В. Гавриленко / Науковий вісник Херсонського державного університету Серія “Економічні науки”, №8, 2014, с. 30-41.
  5. Гавриленко О.В. Математичне моделювання удару твердого сферичного тіла по поверхні порожнини у стисливій рідині / О.В. Гавриленко / Вісник НТУ №26. – К.: НТУ, 2015, с. 299-305. Відкрити

6.      Гавриленко О.В. Комп’ютерне моделювання процесу переміщення сферичного тіла в рідині під дією нестаціонарних акустичних хвиль / О.В. Гавриленко / Управління проектами, системний аналіз і логістика. 2015, с. 199-205. Відкрити