Subjects

Cycle of humanitarian and social-economic training

 • Ukrainian history
 • Philosophy
 • Psychology
 • Sociology
 • Ukrainian language
 • Foreign language
 • Law
 • Politology
 • Culturology
 • Physical education
 • Economic theory

 

 

Cycle of the natural and scientific training

 • Analytic geometry and linear algebra
 • Mathematical analysis
 • Physics
 • Engineering and computer graphics
 • Discrete mathematics
 • Programming and algorithmization
 • Object-oriented programming
 • Probability theory. Probabilistic processes and mathematical statistics
 • System analisys and designing of computer systems
 • Ecology

 

Cycle of the professional and practical training

 • Fundamentals of electrical engineering and electronics
 • Computer circuits engineering
 • Database and knowledge management
 • Computers architecture
 • WEB-technologies and WEB-design
 • Software design
 • System programming and operational systems
 • Methods and means of computer information technologies
 • Economics and enterprise management
 • Management
 • Operation research
 • Algorithmic theory
 • Contemporary management theory
 • System’s modeling
 • Numerical methods
 • Safety of activity
 • Labour protection
 • Foreign language with professional direction
 • Practical training
 • Undergraduate practice

 

 

Elective courses (selected by students)

 • Networks and flows
 • Statistical methods, streams of events theory
 • Additional sections of numerical analysis
 • Special problems of mathematical logics and algebraic structures
 • Computer design
 • Deduction theory in untraditional logics
 • Contemporary methods of discrete programming
 • Components of technical means of computer-aided systems
 • CASE- technologies
 • Artificial intelligence systems
 • Synergetics
 • Computer linguistics
 • Component programming
 • Functional and convex analysis
 • Computer technologies of statistical data processing methods
 • Military training

 

Природничо-наукова підготовка

 • Вища математика
 • Фiзика
 • Iнженерна та комп’ютерна графiка
 • Основи дискретної математики
 • Основи програмування та алгоритмiчнi мови
 • Об’єктно-орієнтоване програмування
 • Теорія ймовірностей, ймовірнісні процеси і математична статистика в АС
 • Основи системного аналізу об’єктів і процесів комп’ютеризації
 • Основи екології

Професійна та практична підготовка

 • Основи електротехнiки та електронiки комп’ютерна схемотехніка
 • Органiзацiя баз даних та знань
 • Архітектура комп’ютерів
 • Технологія програмування та створення програмних продуктів
 • Системне програмування і операційні системи
 • Методи і засоби комп’ютерних інформаційних технологій
 • Економіка організація виробництва
 • Менеджмент
 • Математичні методи дослідження операцій
 • Теорія алгоритмів і математичні основи представлення знань
 • Сучасна теорія управління
 • Моделювання систем
 • Чисельні методи
 • Безпека життєдіяльності
 • Охорона праці
 • Іноземна мова професійного спрямування
 • Технологічна практика
 • Проектно-технологічна практика

Дісципліни вільного вибору

 • Мережі та потоки
 • Статистична методи, теорія потоків подій
 • Додаткові розділи чисельного аналізу
 • Спеціальні питання мат. логіки і алгебраїчних структур
 • Комп’ютерний дизайн
 • Теорiя виведеня в нетрадицiйних логiках
 • Сучаснi методи розв’язання задач дискретного програмування
 • Компоненти технiчних засобiв комп’ютеризованих систем
 • CASE- технології
 • Теорiя розпiзнавання образiв та класифiкацiя в системах штучного інтелекту
 • Основи сінергетики
 • Комп’ютерна лінгвістика
 • Компонентне програмування та розподілені системи
 • Функціональний та опуклий аналіз
 • Комп’ютерні технології статистичної обробки інформації
 • Військова підготовка