Галузь знань 12 Інформаційні технології
Факультет інформатики і обчислювальної техніки
Спеціальність 122 Комп'ютерні науки та інформаційні технології 
Спеціалізація Інформаційні управляючі системи та технології
Форма навчання заочна
Термін навчання 1 рік 5 місяців
Випускова кафедра      Автоматизованих систем обробки інформації і управління
Кваліфікація                 2131.2 аналітик комп'ютерних систем

 

Сем-р Назва дисципліни Кре-дити Контроль
1 Практикум з іншомовного професійного спілкування 1.5 Реферат  
Високопродуктивні розподілені обчислювальні системи    5 МКР Екзамен
Методи та технології обчислювального інтелекту  5 МКР Екзамен
Моделювання та аналіз бізнес-процесів 5.5 МКР Екзамен
Теорія управління в інформаційних системах 6 МКР Диф.залік
Навчальні дисципліни з технологій віртуалізації, хмарних обчислень, сервіс-орієнтованої архітектури, ІТ-управління та технологій розробки програмних продуктів для мобільних платформ 7 МКР Диф.залік
Всього 30   2е+2д+0з
2 Практикум з іншомовного професійного спілкування 1.5   Залік
Патентознавство та інтелектуальна власність 2 МКР Залік
Цивільний захист (позакредитна) 1   Залік
Оброблення надвеликих масивів даних 5 МКР Екзамен
Математична економіка 7 МКР Екзамен
ERP системи комплексної автоматизації
розподілених підприємств 
7.5 КР Диф.залік
Навчальні дисципліни з імітаційних проектів та обчислювальних процесів та систем 7 МКР Екзамен
Всього 30   3е+2д+4з
3 Переддипломна практика 12   Диф. залік
Виконання атестаційної роботи 18    
Всього 30  
  Разом 90    

 

 

Авторизація