Магістр:

Галузь знань 12 Інформаційні технології
Факультет інформатики і обчислювальної техніки
Спеціальність 122 Комп'ютерні науки та інформаційні технології 
Спеціалізація Інформаційні управляючі системи та технології
Форма навчання денна

Строк навчання 1 рік 10 місяців

Випускова кафедра     автоматизованих систем обробки інформації і управління
Кваліфікація                                   2131.2 аналітик комп'ютерних систем

Сем-р Назва дисципліни Кре-дити Контроль
1 Практикум з іншомовного наукового спілкування - 1. Іншомовне наукове спілкування. 1.5 Реферат  
Основи наукових досліджень 2   Залік
Високопродуктивні розподілені обчислювальні системи    5 МКР Екзамен
Методи та технології обчислювального інтелекту  5 МКР Екзамен
Моделювання та аналіз бізнес-процесів 5.5 МКР Екзамен
Теорія управління в інформаційних системах 5 МКР Диф.залік
Навчальна дисципліна з наближених методів комбінаторної оптимізації 6 МКР Диф.залік
Всього 30   3е+2д+1з
2 Практикум з іншомовного наукового спілкування - 1. Іншомовне наукове спілкування. 1.5   Залік
Навчальні дисципліни з менеджменту 3   Залік
Патентознавство та інтелектуальна власність 3 МКР Залік
Цивільний захист (позакредитна) 1   Залік
Науково дослідна робота за темою магістерської дисертації - 2. 3.5 Реферат Диф.залік
Оброблення надвеликих масивів даних 5 МКР Екзамен
Математична економіка 5 МКР Екзамен
ERP системи комплексної автоматизації
розподілених підприємств 
5.5 КР Диф.залік
Навчальна дисципліна з логіко-алгебраїчних моделей в комп'ютерних технологіях та їх застосування 5 МКР Екзамен
Всього 31.5   3е+2д+3з
3 Практикум з іншомовного наукового спілкування - 2. Іноземна мова для науковців 1.5 МКР, Реф. Залік
Навчальні дисципліни з педагогіки 2 ДКР Залік
Навчальні дисципліни з проблем сталого розвитку 2 Реферат Залік
Науково дослідна робота за темою магістерської дисертації - 2 2   Диф.залік
Управління інформаційними системами та
ресурсами
3.5 МКР Залік
Навчальна дисципліна з захисту інформації 6 МКР Залік
Навчальна дисципліна математичного моделювання динамічних систем 6 МКР Диф.залік
Навчальна дисципліна з математичного моделювання та інформаційних технологій в екології довкілля 7 МКР Екзамен
Всього 30   1е+2д+5з
4 Науково-дослідна практика 6   Диф.залік
Виконання магістерської дисертації 22.5    
  Всього 28.5  
  Разом 120    

 

 

Авторизація