Спеціаліст

3 семестр


п/п

Назва дисципліни

Назва кафедри,
яка викладає дисципліну

Кількість
аудит.годин
за планом

Розподіл годин
за видами занять
на тиждень

Вид семестрової
атестації

Аудиторних на семестр


СРС

на

семестр

                  

Аудиторних
на тиждень

Лекції

Практич заняття
(семінари)

Лабор. заняття
(комп
ют. практ.)

1

Переддипломна практика

 

0

432

0

0

0

0

Диф.залік

2

Підготовка дипломного проекту

 

0

756

0

0

0

0

Захист

Авторизація