Стеценко Інна Вячеславівна

 Професор кафедри автоматизованих систем обробки інформації та управління Національного технічного університету України “Київський політехнічний інститут ім. Ігоря Сікорського”. Працює у Київському політехнічному інституті з 2016 р.

 

У 1988 році закінчила механіко-математичний факультет Московського державного університету ім. М.В.Ломоносова, а в 1991 році  - аспірантуру відділення механіки цього університету.

У 2003 році захистила кандидатську дисертацію, а в 2004 році отримала вчене звання доцента кафедри комп’ютерних технологій.

У 2013 році захистила докторську дисертацію зі спеціальності 05.13.06 – інформаційні технології. Тема дисертації «Петрі-об’єктне моделювання систем».

Галузь наукових інтересів – технології моделювання складних  систем, паралельні обчислення в моделюванні, стохастичні мережі Петрі.

Працює над розробкою засобів візуального програмування Петрі-об’єктних моделей, у тому числі візуального програмування моделей окремих предметних галузей: транспортних систем, розподілених обчислювальних систем.

 

Автор 86 наукових праць, серед яких 1 монографія, 1 навчальний посібник, 2 патенти. Найбільш важливі роботи:

1. Stetsenko I.V. Petri-Object Simulation: Software Package and Complexity / I.Stetsenko, V.Dorosh, A.Dyfuchyn // Proceedings of the 8th IEEE International Conference on Intelligent Data Acquisition and Advanced Computing Systems: Technology and Applications (IDAACS’2015). – Warsaw (Poland), 2015. – P. 381-385.

2. Stetsenko I.V. State Equations of Stochastic Timed Petri Nets with Informational Relations // Cybernetics and systems analysis Volume 48, Number 5(2012), 784-797.

 

Офіційний опонент 2 кандидатській дисертацій зі спеціальності 05.13.06. Член спеціалізованої

вченої ради К58.052.06 Тернопільського національного технічного університету ім. І.Пулюя.

Викладає на кафедрі дисципліни: 

“Технології розподілених систем та паралельних обчислень», «Кросплатформне програмування»

Основні наукові публікаціїї за останні 5 років

1.   Stetsenko I.V. Petri-Object Simulation: Software Package and Complexity / I.Stetsenko, V.Dorosh, A.Dyfuchyn // Proceedings of the 8th IEEE International Conference on Intelligent Data Acquisition and Advanced Computing Systems: Technology and Applications (IDAACS’2015). – Warsaw (Poland), 2015. – P. 381-385. Режим доступу: http://ieeexplore.ieee.org/document/7340762/

2.   Stetsenko I.V. State Equations of Stochastic Timed Petri Nets with Informational Relations // Cybernetics and systems analysis Volume 48, Number 5(2012), 784-797. Режим доступу: http://link.springer.com/article/10.1007%2Fs10559-012-9457-0

3.   Стеценко І.В. Дослідження дискретно-подійних систем з використанням технології Петрі-об’єктного моделювання // Управляющие системы и машины. – Киев, 2014. – №5 (253). - С.77-85.

4.  Литвинов В.В. Управління розподіленими ресурсами грід-системи / І.В. Стеценко, В.В. Литвинов // Математичні машини і системи. – Київ, 2012. - №2. – С.3-12. http://dspace.nbuv.gov.ua/handle/123456789/83505

5.  Стеценко І.В. Петрі-об’єктна модель системи управління транспортним рухом / І.В. Стеценко // Вісник НТУУ «КПІ». Інформатика, управління та обчислювальна техніка: Зб. наук. пр. – К.: ВЕК+, 2012. – №54. – С.116-125. http://www.it-visnyk.kpi.ua/wp-content/uploads/2012/08/54_19.pdf

6.  Стеценко І.В. Проектування графічного модуля програмного забезпечення Петрі-об’єктного моделювання систем / І.В. Стеценко, О.В. Василевська // Вісник Черкаського державного технологічного університету. – Черкаси, 2013. - №2 – С.13-18. http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?I21DBN=LINK&P21DBN=UJRN&Z21ID=&S21REF=10&S21CNR=20&S21STN=1&S21FMT=ASP_meta&C21COM=S&2_S21P03=FILA=&2_S21STR=Vchdtu_2013_2_4

7.  Стеценко І.В. Паралельний алгоритм імітації Петрі-об’єктної моделі // Математичне та імітаційне моделювання систем. МОДС 2016: тези доповідей Одинадцятої  міжнародної науково-практичної конференції (Жукін, 27 червня – 1 липня 2016 р. ) / М-во осв. і наук. України, Нац. Акад. наук України, Академія технологічних наук України, Інженерна академія України та ін. – Чернігів: ЧНТУ, 2016 – С.369-372.

 

 

Сторінка викладача в системі "Інтелект"

 

 

 

Авторизація