ПАВЛОВ Олександр Анатолійович

професор Павлов Олександр Анатолійович
Заслужений діяч науки та техніки України, академік академії наук вищої школи України, доктор технічних наук, професор, декан факультету інформатики та обчислювальної техніки, науковий керівник кафедри автоматизованих систем обробки інформації і управління Національного технічного університету України “Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського”, лауреат премії ім.В.М.Глушкова НАН України в галузі інформатики, директор Науково-дослідного інституту інформаційних процесів,   член експертної ради державної акредитаційної комісії Міністерства освіти і науки України, лауреат Державної преміїї України в галузі науки і техніки.

Народився в 1944 р.
У 1967 закінчив Київський політехнічний інститут.
У 1970 р. захистив кандидатську, а в 1977 р. – докторську дисертації за спеціальністю 05.13.06 "Автоматизовані системи управління та прогресивні інформаційні технології".
З 1974 р. – доцент кафедри технічної кібернетики, з 1979 р. – професор кафедри автоматизованих систем управління, (з 1994 р. – автоматизованих систем обробки інформації та управління), з 1981 р. - завідуючий цієї кафедри, з 1995 р. – декан факультету інформатики та обчислювальної техніки.

Галузь наукових інтересів - теорія стійкості нелінійних динамічних детермінованих та стохастичних систем управління; математичні методи дослідження операцій (отримані нові наукові результати в галузі лінійного програмування, лінійного цілочисельного програмування); важковирішувані комбінаторні задачі (створено новий науковий напрям для ефективного точного вирішення широкого класу відомих важковирішувані комбінаторних задач оптимізації та розпізнавання); методологія проектування інтегрованих АСУ, моделі та методи планування та управління дрібносерійним виробництвом в умовах ринку; досліджена і обгрунтована можливість застосування розроблених моделей та алгоритмів при плануванні в складних організаційних системах в інших прикладних областях, зокрема: планування виробництва "на замовлення",планування функціонування робочого цеху, узгоджене планування виробництва по виготовленню партій, планування та управління складними проектами.

Викладає на кафедрі дисципліни: 

“Теорія ймовірності та математична статистика”

 "Статистичні методи, теорія потоків подій"

 “Математична економіка”

Підготував 30 кандидатів і 4 доктора наук.  Автор більше 200 наукових праць, у тому числі 10 монографій та 2 навчальних посібників. Основні із них: 

 1. “Алгоритмическое обеспечение сложных систем управления” (1989);
 2.  “Линейные модели в нелинейных системах управления” (1982);
 3.  “Конструктивные полиномиальные алгоритмы решения индивидуальных задач из класса NP” (1993, у соавторстві),
 4. "Информационные технологии и автоматизация в управлении" (2002, у соавторстві), 
  "ПДС-алгоритми для важкорозв'язуваних комбінаторних задач.Теорія та методологія розробки" (1998, у соавторстві).

 Основні наукові публікації за останні 5 років

 1. Павлов А.А., Иванова А.А., Зигура Р.А. Метод группового учёта аргументов и анализа иерархий (МГУАиАИ) в задачах принятия решений - Вісник НТУУ “КПІ”. Інформатика, управління та обчислювальна техніка. К.: “ВЕК+”, 2007.– №47 
 2. Математические модели оптимизации для обоснования и нахождения весов объектов в методе парных сравнений / А.А. Павлов, Е.И. Лищук, В.И. Кут - Системні дослідження та інформаційні технології.– 2007.– №2
 3. Павлов А.А., Лищук Е.И. Оперативное корректирование - Інтелектуальний аналіз інформації (ІАІ-2007): Матеріали VII міжнародної наукової конференції (15-18 травня 2007 г., г. Київ). – К.: НТУУ "КПІ", 2007.
 4. Павлов О.А., Халус О.А. Аналіз складності та ефективності розв’язання задач третього рівня системи СПУДВ - Інтелектуальний аналіз інформації (ІАІ-2007): Матеріали VII міжнародної наукової конференції (15-18 травня 2007 г., г. Київ). – К.: НТУУ "КПІ", 2007
 5. Павлов О.А., Халус О.А. Модифікований алгоритм розв’язання задачі мінімізації сумарного запізнення виконання завдань - Перспективні інновації в науці, освіті, виробництві та транспорті ‘2007: Міжнародна науково-практична Інтернет­-конференція (www.sworld.ilhome.net).– 2007
 6. Павлов А.А., Лищук Е.И. Оперативное корректирование в задачах многокритериального выбора - Теоретичні і прикладні аспекти побудови програмних систем ‘2007 (TAA PSD ‘2007): Матеріали міжнародної науково-технічної конференції (4-16 сентября 2007 г., г. Київ). – К., 2007.
 7. Павлов А.А., Лищук Е.И., Кут В.И. Математические модели оптимизации для обоснования и нахождения весов объектов в методе парных сравнений -Моделирование, идентификация, синтез систем управления: Матеріали X міжнародної науково-технічної конференції (16-23 сентября 2007 г., г. Київ). – К., 2007.
 8. Павлов А.А., Лищук Е.И. Математические модели оптимизации для обоснования и нахождения весов объ­ектов в методе парных сравнений - Научные исследования и их практическое применение. Современное состояние и пути развития: Матеріали IX міжнародної науково-технічної конференції (1-15 октября 2007 г., г. Київ). – К., 2007.
 9. Павлов О.А., Місюра О.Б., Халус О.А. Задача мінімізації сумарного запізнення виконання незалежних завдань з директивними строками одним приладом в системі планування та управління дрібносерійним виробництвом (СПУДВ) - Вестник НТУ “ХПИ”: Сборник научных трудов. Тематический выпуск «Системный анализ, управление и информационные технологии».– Харьков: НТУ «ХПИ».– 2007.– №18
 10. Павлов О.А., Місюра О.Б., Халус О.А. Підвищення ефективності алгоритмічного забезпечення ієрархічної автоматизованої системи планування та управління проектами за рахунок точного  розв’язання  задачі мінімізації сумарного запізнення виконання завдань - Автоматизированные системы управления и приборы автоматики: Всеукраинский межведомств. науч.-техн. сбор.– Харьков: ХНУР, 2007.– Вып.138
 11. Павлов О.А., Місюра О.Б., Халус О.А. Модифікований ефективний ПДС-алгоритм рішення задачі мінімізації сумарного запізнення виконання незалежних завдань одним приладом - Радиоэлектроника и информатика.– Харьков: ХНУР, 2007.– №1(36).
 12. Павлов A.A., Ланге Т.И., Томашевский В.Н., Кобец Н.М. Критерії селекції моделей у багаторядних алгоритмах методу групового врахування аргументів - Вісник НТУУ “КПІ”. Інформатика, управління та обчислювальна техніка. К.: “ВЕК+”, 2007.– №46.
 13. Требования к созданию систем производственного планирования и управления сложными объектами, имеющими сетевое представление технологических процессов и ограниченные ресурсы / А.А.Павлов, Е.Б.Ми­сюра, О.В.Мельников, О.В.Щербатенко, В.В.Михайлов - Вісник НТУУ “КПІ”. Інформатика, управління та обчислювальна техніка. К.: “ВЕК+”, 2007.– №46.
 14. Павлов А.А., Лищук Е.И., Кут В.И. Многокритериальный выбор в задаче обработки данных матрицы парных сравнений - Вісник НТУУ “КПІ”. Інформатика, управління та обчислювальна техніка. К.: “ВЕК+”, 2007.– №46.
 15. Математические модели оптимизации для обоснования и нахождения весов объектов по неоднородным матрицам парных сравнений / А.А. Павлов, В.И. Кут - Системні дослідження та інформаційні технології.– 2007.– №3
 16. Система моделювання для дослідження ефективності ПДС-алгоритму задачі мінімізації сумарного запізнення виконання завдань  // Павлов А.А., Місюра О.Б., Халус О.А та ін. (С.Б.Беньковський, Т.М.Лисецький, Д.Ю.Костик) - Вісник НТУУ “КПІ”. Інформатика, управління та обчислювальна техніка. К.: “ВЕК+”, 2007.– №47
 17. Павлов А.А., Лищук Е.И. Принятие решений на основе метода анализа иерархий. - Вестник НТУ «ХПИ». Системный анализ, управление и информационные технологии. – 2007. – №41.
 18. Павлов А.А., Чеховский А.В. Сведение задачи построения многомерной регрессии к последовательности одномерных задач.- Вісник НТУУ “КПІ”. Інформатика, управління та обчислювальна техніка. К.: “ВЕК+”, 2008.– №48.
 19. Павлов А.А., Кут В.И., Штанкевич А.С. Нахождение весов по матрице парных сравнений с односторонними ограничениями. - Вісник НТУУ “КПІ”. Інформатика, управління та обчислювальна техніка. К.: “ВЕК+”, 2008.– №48.
 20. Павлов А.А., Иванова А.А. Алгоритм идентификации функции цели в методе анализа иерархий. - Вісник НТУУ “КПІ”. Інформатика, управління та обчислювальна техніка. К.: “ВЕК+”, 2008.– №48.
 21. Павлов О.А., Іванова Г.А., Кут В.І., Штанькевич О.С., Математичні моделі оптимізації для пошуку ваг об’єктів у методах підтримки прийняття рішень - Интеллектуальный анализ информации ИАИ-2008: Материалы VIII Международной конференции (14-17 мая 2008г., г.Киев) – К.: Просвіта, 2008.
 22. Павлов А.А., Штанькевич А.С., Иванова А.А., Логинов М.И., Кут В.И. Система моделирования оптимизационных методов нахождения весов объектов в задаче многокритериального выбора по матрицам парных сравнений. - Межведомственный научно-технический сборник "Адаптивные системы автоматического управления" ("АСАУ"), 2008.– №32
 23.   Павлов О.А., Місюра О.Б., Халус О.А., Костик Д.Ю., Лисецький Т.М. Оптимізація модифікованого ПДС-алгоритму задачі мінімізації сумарного запізнення виконання завдань - Вісник НТУУ “КПІ”. Інформатика, управління та обчислювальна техніка. К.: “ВЕК+”, 2008.– №48.
 24. Павлов О.А., Ліщук К.І. Оперативные алгоритмы принятия решений в иерархической системе Саати, основанные на замещении критериев - Вісник НТУУ “КПІ”. Інформатика, управління та обчислювальна техніка. К.: “ВЕК+”, 2008.– №48.
 25. Павлов А.А., Мисюра Е.Б., Кут В.И., Щербатенко О.В., Михайлов В.В. Математические модели иерархического планирования и принятия решений - Вісник НТУУ “КПІ”. Інформатика, управління та обчислювальна техніка. К.: “ВЕК+”, 2008.– №48
 26. Павлов А.А., Штанькевич А.С., Иванова А.А., Логинов М.И., Кут В.И. Система модели­ро­ва­ния оптимизационных методов нахождения весов объектов в задаче многокритериального выбора по матрицам парных сравнений - Вісник НТУУ “КПІ”. Інформатика, управління та обчислювальна техніка. К.: “ВЕК+”, 2008.– №48.
 27. Павлов А.А., Иванова А.А., Чеховский А.В. Восстановление функции принятия решения с использованием модифицированного метода анализа иерархий - Вестник НТУ “ХПИ”: Сборник научных трудов. Тематический выпуск «Системный анализ, управление и информационные технологии».– Харьков: НТУ «ХПИ».– 2009.– №4
 28. Павлов А.А., Штанькевич А.С. Восстановление неизвестной закономерности по ограниченному набору экспериментальных данных с ошибкой - Вестник НТУУ «ХПИ». Системный анализ, управление и информационные технологии. Харьков: НТУ «ХПИ». – 2009. – №5.
 29.   Павлов А.А., Штанькевич А.С. Восстановление закономерности по результатам пассивного эксперимента с ограниченным набором данных - Вестник НТУ “ХПИ”: Сборник научных трудов. Тематический выпуск «Системный анализ, управление и информационные технологии».– Харьков: НТУ «ХПИ».– 2009.– №4.
 30. Павлов А.А., Чеховский А.В. Построение многомерной полиномиальной регрессии. Активный эксперимент с ограничениями - Вестник НТУ “ХПИ”: Сборник научных трудов. Тематический выпуск «Системный анализ, управление и информационные технологии».– Харьков: НТУ «ХПИ».– 2009.– №4.
 31. Згуровский М.З., Павлов А.А. Иерархическое планирование в системах, имеющих сетевое представление технологических процессов и ограниченные ресурсы, как задача принятия решений - Системні дослідження та інформаційні технології.– 2009.– №.3
 32. Згуровский М.З., Павлов А.А., Мисюра Е.Б. ПДС-алгоритмы и труднорешаемые задачи комбинаторной оптимизации - Системні дослідження та інформаційні технології.– 2009.– №.4.
 33. Згуровский М.З., Павлов А.А., Мисюра Е.Б., Мельников О.В. Методология построения эффективного решения многоэтапных задач календарного планирования на основе принципа иерархии и комплекса взаимосвязанных моделей и методов - Вісник НТУУ “КПІ”. Інформатика, управління та обчислювальна техніка. К.: “ВЕК+”, 2009.– №50 
 34. Згуровский М.З., Павлов А.А., Мисюра Е.Б., Мельников О.В. Методы оперативного планирования и принятия решений в сложных организационно-технологических системах - Вісник НТУУ “КПІ”. Інформатика, управління та обчислювальна техніка. К.: “ВЕК+”, 2009. – №50
 35. Павлов А.А., Іванова А.А., Штанькевич А.С., Федотов А.П. Модифицированный метод анализа иерархий «версии 2, 3» - Вісник НТУУ “КПІ”. Інформатика, управління та обчислювальна техніка. К.: “ВЕК+”, 2009.– 51
 36. Павлов О.А., Ліщук К.І., Штанькевич О.С., Іванова Г.А., Федотов О.П. Модифікований метод аналізу ієрархій (версія 1, 2) - Вісник НТУУ “КПІ”. Інформатика, управління та обчислювальна техніка. К.: “ВЕК+”, 2009.– №51
 37. Павлов А.А., Мисюра Е.Б., Мельников О.В., Ганзина Е.А. Программный продукт «Решение задачи агрегации технологического графа» - Вісник НТУУ “КПІ”. Інформатика, управління та обчислювальна техніка. К.: “ВЕК+”, 2009. – №51
 38. Павлов А.А., Мисюра Е.Б., Мельников О.В., Ганзина Е.А. Решение задачи агрегации в трехуровневой модели планирования мелкосерийного производства - Вісник НТУУ “КПІ”. Інформатика, управління та обчислювальна техніка. К.: “ВЕК+”, 2009. – №51
 39. Згуровский М.З., Павлов А.А., Штанькевич А.С. Модифицированный метод анализа иерархий - Системні дослідження та інформаційні технології.– 2010.– №.1
 40. Павлов А.А., Чеховский А.В. Сведение задачи построения многомерной регрессии к последовательности одномерных задач. - Автоматизированные системы управления и приборы автоматики: Всеукраинский межведомств. науч.-техн. сбор.– Харьков: ХНУР, 2008.– Вып.142
 41. Павлов А.А., Мисюра Е.Б., Лисецкий Т.Н., Сперкач М.О., Халус Е.А. Четырехуровневая модель планирования, принятия решений и оперативного управления в сетевых системах с ограниченными ресурсами. - Вісник НТУУ “КПІ”. Інформатика, управління та обчислювальна техніка: Зб. наук.пр. - К.: “ВЕК+”, 2013. – №58. 24-28 с.
 42. Павлов А.А., Мисюра Е.Б.,Лисецкий Т.Н. Составление расписания выполнения независимых заданий идентичными параллельными приборами, моменты запуска которых меньше общего директивного срока. - Вісник НТУУ “КПІ”. Інформатика, управління та обчислювальна техніка: Зб. наук.пр. - К.: “ВЕК+”, 2013. – №58. - 11-23 с.
 43. Павлов А.А. Признаки оптимальности допустимых решений труднорешаемых задач комбинаторной оптимизации.
  - Вісник НТУУ “КПІ”. Інформатика, управління та обчислювальна техніка: Зб. наук.пр. - К.: “ВЕК+”, 2013. – №59. -  4-13 с.
 44. Павлов А.А., Мисюра Е.Б. Минимизация суммарного запаздывания при выполнении независимых заданий с общим директивным сроком идентичными параллельными приборами, моменты запуска которых произвольны. - Вісник НТУУ “КПІ”. Інформатика, управління та обчислювальна техніка: Зб. наук.пр. - К.: “ВЕК+”, 2013. – №59. -  28-34 с.

             Сторінка викладача в системі "Інтелект"

 

 

Авторизація