Хіміч Олександр Миколайович

Народився 04.01. 1951, с. Осовець, Бобровицького р-ну Чернігівської обл.

У 1973 р.закінчив Київський Державний університет ім. Т.Г. Шевченка, математика

У 1982 р. захистив кандидатську дисертацію за спеціальністю 01.01.07 - "Обчислювальна математика" з темою роботи «Численное решение задач на собственные значения для еллиптических уравнений четвертого порядка»

У 2003 р.,захистив докторську дисертацію за спеціальністю 01.05.02 - "Математичне моделювання та обчислювальні методи" з темою роботи «Методы компьютерного исследования математических моделей с приближено заданными исходными данными»

Завідувач відділу Інституту кібернетики ім. В.М. Глушкова НАН України, 2004 р.

·         Член-кореспондент НАН України за спеціальністю: інформатика, дата обрання: 06.03.2015

 Сфера наукових інтересів:
Теорія збурень та похибок, чисельні методи та комп’ютерні алгоритми, методи паралельних  та розподілених обчислень, чисельне програмне забезпечення, інтелектуальні комп’ютерні системи, математичне моделювання

     Перелік дисциплін, що викладаються:
Методи паралельних обчислень, методи розподілених обчислень, методи дослідження математичних моделей з наближеними даними.

    Перелік можливих напрямків досліджень для магістрантів, що навчаються у філії:

  • Розробка та дослідження паралельних та розподілених алгоритмів для нових класів математичних задач.
  • Розробка методів математичного моделювання на основі паралельних обчислень.
  • Розробка інтелектуальних інформаційних технологій для математичного моделювання явищ та процесів різної природи в грід-середовищі.
  • Розвиток теорії збурень для зваженої псевдо інверсії з виродженими вагами.
  • Дослідження однорангової модифікації зваженої псевдоінверсії

    Сторінка викладача в системі "Інтелект"

      Перелік останніх публікацій.

Монографії:

 

 1. Khimich A., Nikolaevskaya E, Chistyakova T. Programming with Multiple Precision. / Springer Verlag, 2012, p. 206.

 2. Khimich A., Molchanov I, Junisbekov M, Kotyra A. Intelligent Numerical Software for MIMD-computer.  In: Current problems in information and computational technologies.  / Eds. Waldemar Wojcik, Jan Silkora. - Politechnika Lubelska, Lublin, Poland, 2012.
3. Khimich A., Gromaszek K., Kotyra A.  Algorithms of Parallel Computations. In: Modelling and Optimization.  / Eds. Jan Silkora, Waldemar Wojcik. –Pilitechnika Lubelska, Lublin, Poland, 2011, p. 88.
4. Химич А.Н., Молчанов И.Н., Попов А.В., Чистякова Т.В., Яковлев М.Ф. Параллельные алгоритмы решения задач вычислительной математики. – Киев: Наукова думка. – 2008, 247 стр.


       Статті:

1.  Сергієнко І.В. Математичне моделювання масо переносу в середовищах частинок нанопористої структури / Сергієнко І.В., Петрик М.З., Хіміч О.М., Кане Д., Михалик Д.М., Леклерк Д., Фресар Ж. – м. Київ: Національна академія наук України, Інститут кібернетики ім. В.М. Глушкова, 2014. - 208 с.

2. Великоиваненко Е.А. Методы и технологии высокопроизводительных вычислений для математического моделирования напряженно-деформированного состояния конструкций с учетом вязкого разрушения. / Великоиваненко Е.А., Миленин А.С., Попов А.В., Сидорук В.А., Химич А.Н. // «Проблемы управления и информатики». − 2014, 6. –С. 42-52.

3.  Хіміч О.М. Гібридний алгоритм для лінійної задачі найменших квадратів з напіввизначеною розрідженою матрицею / Хіміч О.М., Сидорук В.А. // «Теорія оптимальних рішень». – 2014. - С. 106-113

4.  Хіміч О.М. Паралельні однокрокові ітераційні методи розв’язання алгебраїчної проблеми власних значень для розріджених матриць / Хіміч О.М., Чистяков О.В. // «Компьютерная математика» – 2014, Вип. 2. – С. 81-88.

5.    Хіміч О.М. Гібридний алгоритм розв’язування систем лінійних рівнянь з розрідженими матрицями на основі блочного LLT методу. / Хіміч О.М., Сидорук В.А. // «Компьютерная математика». – 2015, Вип. 1. – С. 67-74.

6.    Molchanov I. N. Intellegent Computers – the Means for Automatization of Scientific Investigating and Reliable Solving of Scientific and Engineering Problems / I. N. Molchanov, A. N. Khimich, A. V. Popov, T. V. Chistyakova, M. F. Yakovlev // Искусственный интеллект. - 2014. - № 3. - С. 29-36. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/jpdf/II_2014_3_5.pdf

7.     Хіміч О. М. Технологія грід-обчислень для математичного моделювання процесів в’язкого руйнування / О. М. Хіміч, В. В. Полянко, О. В. Попов, В. А. Сидорук, О. В. Чистяков // Искусственный интеллект. - 2014. - № 4. - С. 101-110. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/jpdf/II_2014_4_12.pdf

8.    Химич А.Н. Интеллектуальные компьютерные технологии в вычислительном эксперименте / Химич А.Н. // Системний аналiз та iнформацiйнi технологiї: матерiали 16-ї Мiжнародної науково-технiчної конференцiї SAIT 2014, Київ, 26-30 мая 2014 р. / ННК “IПСА” НТУУ “КПI”. – К.: ННК “IПСА” НТУУ “КПI”, 2014. – С. 24.

9.      Хіміч О.М. Комп’ютерні технології в обчислювальному експерименті: проблеми і перспективи / Хіміч О.М. // Матеріали Міжнародної наукової координаційної наради «Інформаційні проблеми комп’ютерних систем, юриспруденції, енергетики, економіки, моделювання та управління (ICSM-2014)», 4-6 липня 2014, м. Тернопіль.

10.  Хіміч О.М. Гібридний алгоритм LLT -факторизації розрідженої матриці / Хіміч О.М., Сидорук В.А. // Матеріали Міжнародної конференції «Високопродуктивні обчислення (HPC-2014)», 14 жовтня 2014, м. Київ. - С. 59-62

11.  Хіміч О.М. Паралельний поперемінно-трикутний метод розв’язання алгебраїчної проблеми власних значень для розріджених матриць на комп’ютерах гібридної архітектури / Хіміч О.М., Чистяков О.В. // Матеріали Міжнародної конференції «Високопродуктивні обчислення (HPC-2014)», 14 жовтня 2014, м. Київ. – С. 52-58.

12.  Хіміч О.М. Автоматичне дослідження та розв’язування лінійних систем з використанням підвищеної точності обчислень / Хіміч О.М., Чистякова Т.В. // Матеріали VI Всеукраїнської науково- практичної конференції за міжнародною участю «Інформатика та системні науки (ІСН-2015)», 24 - 28 березня 2015, м. Полтава. – С. 365-367.

 

 

 

 

 

Авторизація