Гуляницький Леонід Федорович

Професор кафедри АСОІУ ФІОТ НТУУ "КПІ".

Народився в 1951 р. в Чернігівській обл.

В 1973 р. закінчив факультет кібернетики Київського державного університету ім. Т.Г. Шевченка за спецiальнiстю "Математика", а в 1976 р. – там же очну аспірантуру.

В 1980 р. захистив дисертацію на тему "Питання побудови спеціалізованого математичного забезпечення для розв'язування на ЕОМ деяких задач проектування" на пошукування вченого ступеню кандидата фіз.-мат. наук за спеціальністю "Математичне та програмне забезпечення обчислювальних машин і систем".

 Докторську дисертацію на тему "Розробка моделей і наближених методів комбінаторної оптимізації та їх застосування в інформаційних технологіях" захистив в 2005 р., одержав ступінь доктора технічних наук за спеціальністю 01.05.02 – "Математичне моделювання та обчислювальні методи".

Лауреат Державної премії України в галузі науки та техніки (2009 р.), премій ім.В.М.Глушкова НАН України (2007 р.) та Республіканської премії ім.М.Островського в галузі науки та техніки для молодих учених (1982 р.)

Автор понад 150 наукових статей і двох монографій.

З січня 2011 – зав. відділу Інституту кібернетики ім.В.М.Глушкова НАН України.

Сфера наукових інтересів:

  •  моделі та методи комбінаторної оптимізації;
  •  підтримка прийняття й оптимізація рішень в технічних та економічних системах;
  •  паралельні алгоритми;
  •  розробка та впровадження інтелектуальних інформаційних технологій ;
  •  проблеми використання штучного інтелекту в методах оптимізації.

Дисципліни, що викладаються:

1.      Математичні моделі і методи теорії прийняття рішень та їх застосування в економічних дослідженнях.

2.      Прикладні методи комбінаторної оптимізації.

3.      Математичні методи економічного прогнозування.

Можливі напрямки досліджень для магістрантів:

1.      Оптимізація виробничих та бізнесових процесів (виробничі плани, управління ресурсами, логістика тощо).

2.      Оптимізація мереж різної природи.

3.      Проектування систем.

4.      Прогнозування на макро- і мікроекономічному рівні.

5.      Проблеми моделювання в біоінформатиці.

Сторінка викладача в системі "Інтелект"

Публікації:

1. Гуляницкий Л.Ф., Омельянчик Д.А. Разработка и исследование базовой агентно - ориентированной модели функционирования экономики // Компьютерная математика. – 2014. – № 1. – С. 26 –36.

2. Гуляницкий Л.Ф., Туринский В.В. Математическая модель одного класса задач планирования работы независимых машин // Компьютерная математика. – 2014. – № 1. – С. 113 –118.

3.   Шарифов Ф.А., Гуляницкий Л.Ф. Модели и сложность задач проектирования и реконструкции телекоммуникационных и транспортных систем // Кибернетика и системный анализ. – 2014. – №5. – С. 49–58.

4.    Sharifov F., Hulianytskyi L. Models and Complexity of Problems of Design and Reconstruction of Telecommunication and Transport Systems //Cybernetics and Systems Analysis. –50, Issue 5. – P. 693 – 700.

5.   Гуляницкий Л.Ф., Омельянчик Д.А. Обучение агентов - фирм с помощью вывода иерархической базы правил // Компьютерная математика. – 2014. – № 2. – С. 14 -21.

6.     Hulianytskyi L. F., Rudyk V. O. Development and analysis of the parallel ant colony optimization algorithm for solving the protein tertiary structure prediction problem //Int. J. “Information Theories and Applications”. – 2014. – 21, N 4. – P. 392 -397.

7.    Hulianytskyi L., Pavlenko A. Development and analysis of genetic algorithm for time series forecasting problem // Int. J. "Information Models and Analyses". – 2015. – 4, N 1. – P. 1 3 -29.

8.    Hulianytskyi L., Pavlenko A. Ant colony optimization for time dependent shortest path problem in directed multigraph // Int. J. "Information Content and Processing". – 2015. – 2, N 1. – P. 52 -61

9.    Гуляницький Л.Ф. Формалізація і дослідження задач вибору одного класу // Пр. VII Міжн. Шк. -сем. "Теорія прийняття рішень" (Ужгород, 29 вересня – 3 жовтня 2014 р.). – Ужгород: УжНУ, 2014. – С. 86 –89.

10.   Гуляницький Л.Ф., Павленко А.І. Налаштування параметрів моделі алгоритму прогнозування на основі генетичних алгоритмів // Пр. VII Міжн. Шк. -сем. "Теорія прийняття рішень" (Ужгород, 29 вересня – 3 жовтня 2014 р.). – Ужгород: УжНУ, 2014. – С. 90 –93.

11.  Гуляницкий Л.Ф., Рудык В.А. Повышение эффективности алгоритма ОМК для прогнозирования третичной структуры протеинов методами распараллеливания // Proc. XX Int. Conf. “Knowledge - Dialogue -Solution” (September 8 -10, 2014, Kyiv). – Kyiv– Sofia: ITHEA, 2014. – Р. 43 - 47.

12.  Гуляницкий Л.Ф., Павленко А.И. Прогнозирование на основе генетического алгоритма обучения // Proc. XX Int. Conf. “Knowledge - Dialogue - -Solution” (September 8 -10, 2014, Kyiv). – Kyiv– Sofia: ITHEA, 2014. –P. 41 -42.

13.  Гуляницький Л.Ф., Павленко А.І. Оптимізація шляху у динамічному графі з додатковими умовами алгоритмом мурашиних колоній //Обчислювальний інтелект (результати, проблеми, перспективи): Пр. ІІІ Міжн. науково -практичної конф. (12 -15 травня 2015 р., Черкаси). – Черкаси: видавець Чабаненко Ю., 2015. – С. 64 -65.

14.  Hulianytskyi L.F., Sirenko S.I. Hybrid Metaheuristic Combining Ant Colony Optimization and H-Method //Swarm Intelligence: Proceedings 7th International Conference ANTS 2010 (Brussels, Belgium, September 8-10, 2010) (Eds. M.Dorigo et. al.). Lecture Notes in Computer Science. – Berlin–Heidelberg: Springer-Verlag. – 2010. – Vol. 6234/2010. – P. 568–569

15.  Hulianytskyi L., Rudyk V. Protein Structure Prediction on a Three-dimensional Triangular Lattice // Information Models of Knowledge (Eds. K.Markov, V.Velichko, O.Voloshin). – Kiev-Sofia: ITHEA, 2010. – P.198–208.

16.  Hulianytskyi L.F., Sirenko S.I. Cooperative model-based metaheuristics // Electronic Notes in Discrete Mathematics. – 2010. – 36. – P. 33-40. http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1571065310000065

17.  Гуляницкий Л.Ф., Мелащенко А.О., Сиренко С.И. О математических и программных средствах моделирования и оптимизации внешнего государственного долга Украины // Управляющие системы и машины. – 2010. – № 1. – С. 51–57.

18.  Сергиенко И.В., Гуляницкий Л.Ф., Сиренко С.И. Классификация прикладных методов комбинаторной оптимизации // Кибернетика и системный анализ. – 2009. – №5. – С. 71–83. http://www.springerlink.com/content/2l482t44w215632j/

 

Авторизація