Гладкий Анатолій Васильович

Гладкий Анатолій Васильович, народився 27 березня 1945 року в с. Біленьке Запорізької області.

Закінчив механіко-математичний факультет Київського державного університету імені Т.Г. Шевченка  у 1967 році за спеціальністю «математика», кваліфікація – «обчислювальна математика».

Кандидат фіз.-мат. наук з 1977 року, дисертація  за темою «Численное решение некоторых классов задач фильтрации в неоднородных средах» захищена в Київському державному університеті імені  Т.Г. Шевченка, спеціальність     01. 02. 05 – механика жид- костей, газа и плазмы.

Доктор фіз.-мат. наук з 1996 року, дисертація за темою «Чисельно-аналітичні методи математичного моделювання хвильових процесів» захищена в Інституті кібернетики імені В.М. Глушкова НАН України, спеціальність 01. 05. 02  - «математичне моделювання та обчислювальні методи».

Завідувач відділом математичних систем моделювання проблем екології та енергетики Інституту кібернетики імені В.М. Глушкова НАН України, 2011р.

Наукове звання професора присвоєне в  2004 році.

Лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки  2005 р.

Коло наукових інтересів Гладкого А.В. становлять дослідження в галузі обчислювальної  та прикладної математики, математичної фізики, математичного моделювання процесів  екології із розподіленими параметрами.

Курси, що викладаються:

- моделі та математичні методи дослідження хвильових процесів;

- методи математичного моделювання та оптимізації процесів із розподіленими параметрами.

  Можливі напрямки досліджень для магістрантів, що навчаються у філії:

            - математичне моделювання обернених задач екології;

            - математичне моделювання еколого-біологічних процесів.

Сторінка викладача в системі "Інтелект"

Автор понад 120 наукових і науково-методичних праць, в тому числі 2 монографій та 4 навчальних посібників. Зокрема:

- Гладкий А.В., Ляшко И.И., Мистецкий Ю.Г. Алгоритмизация и численный расчет фильтрационных схем.–Киев:Вища щкола,1981.– 281 с.

- Гладкий А.В. Численное моделирование акустических полей в неоднородных областях // Акуст. журн.– 1990.–Т. 36, вып. 4.– С.625-629.

- Гладкий А.В., Сергиенко И.В., Скопецкий В.В. Численно-аналитические методы исследования волновых процессов. – Киев: Наук. думка, 2001.– 452 с.

- Гладкий А.В. Об одной задаче управления волновыми полями в неоднородных средах // Кибернетика и системный анализ.– 2003.– №5.– С.122-131.

- Гладкий А.В., Скопецкий В.В. Методи числового моделювання екологічних процесів //Київ.– Вид-во “Політехніка” НТУУ “КПІ”.–2005.– 146 с.

- Гладкий А.В., Сергієнко І.В., Скопецький В.В., Гладка Ю.А. Основи математичного моделювання в екології (навчальний посібник з грифом МОН України) // К. ІВЦ «Видавництво “Політехніка”». –2009.– 240 с.

- Гладкий А.В., Скопецкий В.В.  О численном моделировании и оптимизации однонаправленных волновых процессов в неоднородных средах // Кибернетика и системный анализ.– 2010.– №5.– С.177-186.

Авторизація